DirectoryArtsBlog Details for "Lavinya Lavinia Web Blog"

Lavinya Lavinia Web Blog

Lavinya Lavinia Web Blog
Yazilar siirler makaleler ve digerleri. Kultur sanat ve doga.
Articles: 1, 2

Articles

Türkiye?de i?sizli?in boyutlar?
2008-05-09 14:05:00
Türkiye’de i?sizli?in boyutlar? Son günlerde a??r? bir tela? bir form alan yan?ma geliyor abi ?unu doldural?m. Murat: Nedir ki bu …. ? - Abi bu devlet memur alacak. Ne memurlu?u….? - Katiplik için…. ….. Buraya kadar her?ey normal. Zaman biraz ilerliyor. Memlekette ne kadar okuyan, okumayan, çal??an, çal??mayan, ö?renci, ö?renci olmayan ba?vuruyor… Yüksekokullu’su Liselisi… Bu memleketimin i?sizlik durumunun bence apaç?k göstergesidir. Ben mi ...
2008 Kamu Personeli Seçme S?nav? - KPSS
2008-04-29 14:35:00
2008 Kamu Personeli Seçme S?nav? - S?navlar? - Ba?vuru Tarihleri Lisans mezunlar? ile lisans düzeyinde mezun olabilecekler için s?nav tarihi; 28 - 29 Haziran 2008 tarihlerinde yap?lacakt?r. Ba?vurular ba?lam?? olup, 9 May?s 2008 itibariyle sona erecektir. Ortaö?retim ve Önlisans mezunlar? ile mezun olabilecekler için s?nav tarihi; 21 Eylül 2008 tarihinde yap?lacakt?r. Ba?vuru tarihi henüz belirlenmemi? fakat ÖSYM ...
More About: 2008
Türkiye?de Parmak ?zi Teknolojisinin Geli?imi
2008-04-22 20:22:00
Türkiye’de Parmak ?zi Teknolojisinin Geli?imi 1986 y?l?nda Türk pazar?na ilk bilgisayarl? PDKS sistemini Meyer Firmas? ithal ettimi?. Sadece PDKS yani Personel Devam Kontrolü için kullan?lan bu sistemin o zamanlar kart okuma yada kart bas?larak kullan?lan Alman Üretimi cihazlarla sadece büyük fabrikalarda kullan?lm??. 2004 y?l?na kadar kartlarla yürütülen PDKS sistemleri bu y?ldan sonra Parmak izi tan?ma cihazlar? eklenmi? ...
Arama motoru optimizasyonu-seo
2008-03-29 10:21:00
Arama motoru optimizasyonu-seo için alt?n ipuçlar? nas?l ve neler? a. Metadata: Title Ba?l?k etiketi (tag?): seo için vazgeçilmezdir. Sitenizin içeri?inde geçmek kayd? ile 75 karakteri geçmeyecek ?ekilde her sayfan?z?n bir ba?l??? olmal?d?r. Ve bir ba?l?k sadece bir sayfada olmal?d?r. Ba?l?k tekrarlar?ndan kaç?n?n. Çok k?sa ve çok uzun olmamas?na dikkat edin…
Kötü botlar? (spam vs) .htaccess ile engelleme nas?l?
2008-03-29 08:36:00
Kötü botlar? (spam vs) .htaccess ile engelleme nas?l? Block bad bots with .htaccess Using htaccess to stop Bad Bots from stealing bandwidth and crashing your server Merhabalar. A?a??da verece?imiz listeyi sitenizin root dizininindeki .htaccess dosyas?na ekleyerek kötü robotlar? engelleyebilirsiniz. Bu botlar?n baz?lar? spam amaçl?, baz?lar? sitenizi komple kaydedicidir…
More About: Spam
Beni B?rakma-Video Klip-Feridun Düza?aç
2008-02-28 14:48:00
Feridun Düza?aç‘?n yeni albümü “Uykusuza Masallar” 22 ocak’ta ç?kt?. A?a??da ise albüme çekilen ikinci klip olan “Beni B?rakma” adl? eserin ?ark? sözü ve video klibi yer al?yor…
More About: Video , Sanat , Klip
Apache mod_expires ile sayfalar? h?zland?rmak
2008-02-03 14:52:00
Apache mod_expires ile sayfalar? h?zland?rmak Merhabalar. Daha önceki konu ile alakal? makalemizde belirtti?imiz ve örneklerle aç?klad???m?z mod_deflate ile; dinamik sayfalar?(php,html,htm,css,javascript,tex t) s?k??t?rmay? göstermi?tik…
More About: Java , Apache
Joomla 1.5 Core Stable
2008-01-22 15:42:00
Joomla 1.5 Core Stable yay?nland?. Uzun süredir devam eden beta ve rc serilerinden sonra birçok yenilik ve kod de?i?iklikleri ile beraber geldi. Download Joomla 1.5 Core Stable
More About: Joomla
VDLS2
2008-01-20 16:10:00
H?zl? internet eri?imi olan ADSL?de altyap? yat?r?mlar?n? h?zla art?ran Türk Telekom?un, mevcut olan h?z kapasitesini 20?ye katlayacak olan VDSL2 servisini yak?nda hizmete sunacak. Türk Telekom?un ocak ay?nda hizmete sunaca?? VDSL2, ilk olarak 100 bin aboneye ula?t?r?lacak ve 30 megabit h?zda olacak. Böylece ADSL?de 4 megabit olan h?z bir anda 8?e katlanm?? olacak…
Söz Ver-Video Klip-Feridun Düza?aç
2008-01-15 16:40:00
Feridun Düza?aç‘?n yeni albümü “Uykusuza Masallar” 22 ocak’ta ç?k?yor. Büyük bir özlemle bekliyoruz. A?a??da ise albümün ç?k?? parças? olan “söz ver” adl? eserin ?ark? sözü ve video klibi yer al?yor…
More About: Video , Sanat , Klip
Laptop al?rken dikkat edilmesi gerekenler
2008-01-15 12:57:00
Laptop (notebook, dizüstü bilgisayar) al?rken dikkat edilmesi gerekenler! Laptop (notebook, dizüstü bilgisayar) al?rken nelere dikkat edilmeli? Laptop (notebook, dizüstü bilgisayar) al?rken nelere dikkat etmeli? Laptop (notebook, dizüstü bilgisayar)  al?rken nelere dikkat etmeliyim? Sorular?n?n yan?tlar?  Merhabalar. Bu konu notebook bilgisayar alan ki?iler için gerçekten önemli. Peki nelere dikkat etmeliyiz. Masaüstü bilgisayar kullan?rken kare ekranlara al??m???zd?r. Mesela 17 inç ekranlar en yayg?n?d?r. ...
More About: Laptop
Youtube videolar? ve W3c Xhtml kodlar?
2008-01-15 11:56:00
Merhabalar. Bilindi?i gibi youtube videolar?n embed kodlar?n? sitenize direkt ekledi?inizde w3c xhtml ye uymad??? testlerde hata verdi?ini görmü?ünüzdür. Sizlerde her sayfan?z?n xhtml ye tam uygun olmas?n? isteyenlerdenseniz a?a??daki kodlar? incelemenizde fayda var…
More About: Youtube , Java
Joomla 1.5 ücretsiz temalar ve destek forumlar?
2008-01-15 11:21:00
Merhabalar. Sitemizi s?k s?k ziyaret eden kullan?c?lar?n bildi?i gibi, yakla??k 3 y?ld?r mambo ve joomla için temalar, bile?enler(components), modüller ve Türkçe dil dosyalar? yap?yoruz. Fakat blog alan? ve mambo bölümü üzerinden yapt???m?z bu ücretsiz hizmetlerimizi bir araya toplaman?n zaman? geldi diye dü?ünüyoruz…
More About: Joomla
Joomla 1.0.14 RC1
2008-01-15 11:13:00
Joomla içerik yönetim sisteminin 1.0.14 rc1 sürümü duyuruldu. Normalde joomla 1.5 rc4 ç?km?? 1.5 stable beklenirken joomla geli?tiricileri 1.0.13 sürümü için bir nevi güvenlik yamalar? ve hata fixleri içeren bu sürümü yay?nlad?lar. 1.0.13 kullananlar?n bu yamay? yapmalar?nda büyük fayda var…
More About: Joomla
Apf, Bfd, Mod_evasive google ip white ignore list
2007-12-26 21:30:00
Apf, Bfd, Mod_evasive google ip white ignore list Apf, Bfd, Mod_evasive beyaz listeleri için google ip listesi (seo-arama motoru optimizasyonu için) APF (Advanced Policy Firewall), BFD (Brute Force Detection), Mod_evasive gibi web sunucuya güvenlik için kurulan güvenlik duvarlar? ve ddos önleyici scriptler ço?u kez google arama motorunun ip adreslerini de banlayabiliyor. Normal ?artlarda do?al olarak arama motorlar? ...
More About: Google , White , List
3G veya GGG nedir ne demektir?
2007-10-09 14:33:00
WWW’dan GGG’ye… Son günlerde yaz?l? ve görsel bas?nda 3G’den s?kça geçmektedir. TV de Vestel ?irketinin bir yetkilisi bilgisayarlar?ndaki donan?m? GGG’ye göre düzenledikleri gibi bir beyanat verdi. Bir ileti?im sistemi oldu?u ilan edilen 3G nedir? Söylenenlere göre, sistemin teknik alt yap?s? tamamland?ktan sonra, tüm internet eri?imleri ve ileti?im sistemimiz bu yeni teknolojiye ba?lanm?? olacakt?r. Bu makalede, ...
Üç çekirdekli i?lemci - Amd Phenom
2007-10-09 14:20:00
AMD Phenom i?lemcilerinin, bir tek silikon kal?b? üzerine üç i?lemci çekirde?in entegre edilerek görsel deneyim, performans ve gerçek çok çekirdekli teknolojinin çok i?levli kapasitesinin daha geni? bir kitlenin kullan?m?n? sa?layabilecek dünyan?n ilk masaüstü bilgisayar i?lemcisi olmas? bekleniyor. 2008′in ilk çeyre?inde piyasaya ç?kmas? beklenen son teknoloji ürünü platformlar? ve gelecek nesil mimarisiyle bu sektörün tek üç-çekirdekli masaüstü ...
Lavinya v6 rc2 Free Joomla Template for Joomla 1.5 Released
2007-10-07 18:55:00
Lavinya v6 rc2 free Joomla template ( for Joomla 1.5 ) released. Features: Free (Gnu/Gpl) Valid W3C XHTML 1.0 Transitional Code Joomla 1.5 compatible Tested on joomla 1.5 rc3 CSS/Tableless Design Accessible - Section 508 and WAI Seo optimized. NOTE: Please bug report it. Download - Lavinya v6 rc2 Free Joomla Temp late (for Joomla 1.5)
More About: Released
En Güzel Dü?ler - Yeniden Dü? Soka?? Sakinleri
2007-09-30 16:28:00
Y?llar sonra ayr?l?k ard?ndan yine yeniden Dü? Soka ?? Sakinleri ismini albüm raflar?nda görmek eminim sizleri de ?a??rtm?? ve sevindirmi?tir.. Anlatmakla bitmez dss an?lar?… Ho?geldin tekrar… Albüm Cd ve Kasetlerini internet sat?? sitelerinden veya müzik shoplardan temin edebilirsiniz…
Mod_deflate - Gzip ile Bandwith tasarrufu ve h?zl? aç?lan sayfalar
2007-09-08 11:31:00
mod_deflate sayfalar? kullan?c?ya teslim etmeden s?k??t?r?p yollayamaya yarayan bir apache modulüdür. Mod_deflate standart gzip kodlamalar?ndan daha iyi bir s?k??t?rma olana?? sa?lar. Ayr?ca Sayfalara kod eklemek yerine .htaccess e tek bir kaç sat?rl?k kod ile html php css js xml gibi dosyalar? s?k??t?rabilir…
More About: Flat
Akci?er Kanseri Riski Azaltmak
2007-08-10 10:37:00
Sigara ba??ml?lar? ve bir türlü sigaray? b?rakamayanlar için kanserden korunman?n yollar?. ?ngiltere’de yay?n yapan Men?s Health dergisi bu ayki say?s?nda akci?er kanseriyle sava?man?n yollar?n? yazd?lar. Birçok ara?t?rmalar sonucu olu?mu? analize göre yine de en etkili çözüm tabiki sigayar? b?rakmakt?r…
Lavinya v6 Free Joomla Template for Joomla 1.5 Released
2007-07-31 22:31:00
Lavinya v6 rc1 free Joomla template ( for Joomla 1.5 ) released. Features: Free (Gnu/Gpl) Valid W3C XHTML 1.0 Transitional Code Joomla 1.5 compatible CSS/Tableless Design Accessible - Section 508 and WAI Seo optimized. And the others. Download - Lavinya v6 rc1 Free Joomla Template (for Joomla 1.5)
More About: Released , Ease
K?r?m Kongo Kanamal? Ate?i Hastal??? (KKKA) Keneler ve S???rc?klar
2007-05-31 19:45:00
Özellikle son y?llarda art?? gösteren K?r?m kongo kanamal? ate?i hastal??? kenelerden yay?lmaktad?r. Farkl? farkl? önlemler al?nm?? olsa da tam olarak a??s? bile ?uan yok. Asl?nda bu yaz?da anlatmak istedi?imiz do?an?n dengesinin bozulmas? ile alakal?. T?pk? küresel ?s?nmadaki gibi do?al dengelerin bozulmas? sonucu bu tür hastal?klar ve öldürücü böcekler ortaya ç?km??t?r.
More About: Amal , Enel , Kongo , Kana
Köprüden önce son ç?k??
2007-03-05 17:01:00
Bu gökku?a?? bile betondan kent ki ço?u zaman benden tenha ve yüre?imdeki çiçekleri umursamaks?z?n beni çi?neyen arabalar yollar ve bu kalabal?k öylesine ya?amak mesaisinde hep ve her görü?ümde yollarda mutlu yüre?imi ürküten içimdeki mavi gözlü çocu?un en güzel oyunca??n? dü?lerimi inciten a??zlar dolusu ve en büyük harflerle kural diye ba??ran o malum uyar?: KÖPRÜDEN ÖNCE ...
git..
2006-11-15 11:02:00
git sen.. ben boyar?m çatlaklar?n? duvarlar?n.. harc?n? sulamay? unutma sevdam?z?n.. git sen.. ben tutar?m hesab?n? sensiz aylar?n.. sen sadece kendini üzülüyor san?rs?n.. git sen.. ben resmini çizerim gözlerinin karas?n?n.. ne ben ak?ll?y?m art?k ne de sen ?ap?als?n.. git sen.. ben bakar?m ard?ndan ayaklar?n?n.. gözlerimde ya? b?rak ki p?narlar? kurumas?n.. bütün sokaklar?m sana do?ru.. git sen.. tutmak istiyorum giderken seni.. avuçlar?m yosun ba?lam??.. gittin diye söyleyemediklerimi bi bilsen.. ama bo?ver yine de.. git sen.. git..
Sevgiliden Ayr?lmak ?
2006-10-27 14:41:00
Onunla ?lk tan?st?g?m zaman ? Ortaokula g?d?yordum henuz 14 yas?ndayd?m. Onun yas?n? ?se h?c sormay?n ! Goz gore gore kend?m? atese att?g?m? sonradan anlad?m. Herkes bu beraberl?k ?c?n yas?m?n cok kucuk oldugunu soyluyordu. Asl?nda h?cb?r zaman yas?n uygunlugu soz konusu olamaz boyle b?r ?ls?k?de. Ilk onceler? sadece yak?n arkadaslar?mla paylast?m kucuk s?rr?m?. Sadece gonul eglend?r?yordum ...
Internet Explorer 7
2006-10-21 15:33:00
Microsoft firmas? internet explorer yaz?l?m?n?n stable final sürümünü yay?nlad?. Özellikler: Sekmeli Surf Sekmeli tarama özelli?i RSS Deste?i RSS dosyalar?n? otomatik olarak görmesi ve görüntülemesi(Kay?t olmadan) Firefox’tan iyi bir özelli?i denebilir. Çünkü Firefox RSS dosyalar?n? XML olarak alg?lamaktayd?. H?zl? Arama Çubu?u Intern et Explorer ’?n Vista arayüzüne yorumlanm?? de?i?ik bir ?ekille gelen H?zl? Arama Çubu?u ilk kurulumda MSN Search ile ...
More About: Internet Explorer , Internet Explorer 7
Internet ba??ml?l??? alkolizm ile e?de?er
2006-10-19 20:32:00
ABD’de yap?lan bir ara?t?rma, internet ba??ml?l???n?n alkolizm kadar yayg?n bir hastal?k oldu?unu ortaya ç?kard?. California eyaletinin Silikon Vadisi’ndeki Stanford T?p Fakültesi’nde yap?lan ara?t?rmada, 8 Amerikan vatanda??ndan 1′inin internet ba??ml?l??? bulundu?u belirlendi. Ara?t?rman?n en olumsuz k?sm?, kimi internet ba??ml?lar?n?n, alkoliklerin içkinin arkas?na saklanmalar? gibi baz? sorunlar?n çözümünde internette sörf yapmaya veya hemen online olmaya çal??malar? olarak ...
More About: Internet , Intern
Veda
2006-10-16 13:58:00
ve gece biterken kakan eller, öne dü?en ba?lar olur. Ak?lda söylenesi onlarca söz, bo?aza dü?üm olur da gecemez iki dudak aras?ndan. Son kez kalkan bak??lar her dilde ancak tek bir kelimeye denk dü?er ?veda? elveda ey dost sanada elveda…
More About: Veda
sonbahar
2006-10-14 22:16:00
ö?len vakitlerime ay do?du benim sustum.. ko?tum sonra yorulana dek bir tek ben vard?m kald?r?m çizgilerinin üzerine basan yoruldu?umu biliyordum mola vakitlerim bile kaçt???ndand? belki sevmeye vakit ay?ramay??lar?m ya ben sevemedim a?klar? ya a?klar sahte geldi bana hep ayn? mevsimi ya?ad?m ve b?kmad?m sonbaharlar?ndan ili?kilerin ad?ma yara?an tek mevsim herhalde sonbahar…
More articles from this author:
1, 2
128951 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018
Blogtoplist.com for SALE! Or closing as of 26th of April! Auction can be found here