DirectoryArtsBlog Details for "Blog immortALance"

Blog immortALance

Blog immortALance
Sinema, Kitap gibi kültürel olaylara ve hayata farklı bakış açısı...

Articles

Güz Yar?y?l? Final Maratonu
2008-05-21 10:52:00
Malumat?n?zd?r ki bir nebze ö?renciyimdir. Ayn? ?ekilde bildi?iniz üzere okullar?n da biti?ine yakla?maktay?z. Her ne kadar can?m s?k?ld?kça okula u?rasam da s?navlara girmek mecburi. ?lginç bir yara? y?l olmad? benim için. Gayet s?radand?. Monotonca masla?a git gellerde bulundum. Haftada 2-3 defa gittim i?te okula ve geldi final vakitleri. ?imdi ba?lad?k t?rmalamaya tabiri caiz ise. Final ler için yo?un ...
Gemide ( 1998 )
2008-05-03 15:00:00
Gemide filmi bir kum kosteri, dört mürettebat aras?nda ya?anan maceray? anlatan bir film. Ba?rollerinde Erkan CAN ( Kaptan), Haldun Boysan (Kamil), Yildiray Sahinler (Ali), Naci Tasdögen (Boksör) ve Ella Manea (kaç?r?l?an k?z) oynuyor. Film dört kafadar mürttebat?n bir maceras?n? konu al?yor. Lalelide paras?n? çald?ran boksör durumu kaptana anlat?r ve ba?? dumanl? kaptan da gidip adamlar? ...
More About: Sine
Korkuyorum Anne { 2005 }
2008-04-18 13:01:00
Korkuyorum Anne ! Tut elimden. Sa? elin ba??m?n alt?nda olsun, sol elin belimi sars?n. Her insan?n içinde bir korku vard?r. Cebi korkular?yla doludur. Korkular?ndan s?yr?lman?n yolu; derin bir nefes almak ve vermek. Burundan al, a??zdan ver. Evet aynen böyle. Korkuyorum Anne filmi tam olarak bu noktaya i?aret ediyor. ?nsanlar ve korkular?. Kiminin sevdi?ini aç?klamas?n?n, kiminin sünnet, ...
More About: Sine
Google?a Kapatma Davas?
2008-04-09 17:43:00
Chip Dergisindeki bir yaz?ya göre Google arama sonuçlar?nda döndürülen pornografik görüntüler sebebiyle dava aç?lm??. Bu dava sonucunda merak edilen “sansür nereye kadar uzanacak?” sorusuna da cevap bulmu? olaca??z. Bugün Türkiye’de en fazla kullan?lan arama motoru konumuna sahip Google kapat?l?rsa da büyük bir handikap olu?acakt?r. Zira di?er arama motorlar? da bundan etkilenecektir. Olaya bir de ?u aç?dan bakal?m. ...
Microsoft XP SP3 Ç?k?yor Mu?
2008-03-22 12:08:00
Microsoft Windows serisinde Vista’n?n SP1 i yay?nlanm??t? ve arkas?ndan da Microsoft Windows Xp SP3 (Service Pack 3) yay?nlanacak diye bir söylenti ortaya at?ld?. Çe?itli kaynaklarda bu konu hakk?nda bilgi verildi ve tarihi de 24 Mart 2008 oldu?u söylendi.  HattaTorrent arama sitesi Mininova‘da bunun için 568.74mb boyutunda binlerce defa indirilen birdosya bile mevcut. Dosya Windows XP Professional ...
More About: Microsoft
?nternet Ba??ml?l??? Sorunsal?
2008-02-19 13:25:00
Yurdumuzda ADSL artt?kça sorunlar da ba? göstermeye ba?lad?. Öncelikle Okey, Tavla gibi oyunlarla ba?layan ba??ml?l?k bazen daha da geni? alanlara yay?larak devam ediyor. Bilimsel ara?t?rmalara göre de sabah tra? olmadan bilgisayar ba??ndan kalkarak i?e gidenlerin say?s? da artmakta. Sürekli olarak bir masa etraf?nda hayat sürdürülmekte. Birimler aras? bilgi aktar?m? için CERN’de icat olunan internet günümüzde tüm ...
A?latmayan So?an
2008-02-03 13:58:00
So?an ço?u yeme?in ana maddelerinden birisidir. Lezzet verir ve habire de gözleri ya?art?r. Bir tek so?an? do?rayan?n de?il üstelik. O civarda bulunan herkes bundan s?kça nasibini al?r. Yeni Zellenda tar?m ar-ge uzmanlar? “A?latmayan So?an” protipini geli?tirmeyi ba?ard?.  Japon uzmanlar 2002 y?l?nda so?an?n göz ya?artan genini buldular ve bunun ard?ndan Yeni Zellanda’l? uzmanlar da A?latmayan so?an? geli?tirmeye ba?lad?lar. ...
Barajlarda Doluluk Oran? Güncel Grafik
2008-01-29 10:07:00
Barajlar?n Doluluk Oran? Türkiye’de en büyük problemlerden birisi. Geçti?imiz yaz ya?anan kaos günümüzde de etkisini göstermekte. Barajlar?n doluluk oran? ise hala çeyrek seviyelerde seyrine devam ediyor. ?stanbullu’lar son dönemde gelen ya???larla beraber biraz nefes alsa da bu nefes pek ferah de?il asl?nda. ?skiden yap?lan aç?klamaya göre daha 550 milyon m³ ya??? gerekli ki bu pek olas? görünmüyor. ...
Netlog Arkada?l?k & Di?erleri
2008-01-28 23:42:00
Netlog günümüzde en etkili genç kesim arkada?l?k platformlar?ndan birisi. Ya? s?n?r? da buna ba?l? olarak Netlog’da dü?ük. 12 olan ya? ortalamas? sebebiyle üye miktar? da oldukça fazla. Birçok dilde yay?n yapan Netlog Türkçe dil seçene?i de sunmakta. Son dönemlerde Facebook etkisiyle de Yonja  gibi Netlog da fazlas?yla yenilendi. Mynet‘in hissedar olarak yeniledi?i Yonja da Netlog ile yar??maya ...
More About: Netlog
DUYURUDUR!
2008-01-28 21:41:00
Mevcut olan blogumu kökten de?i?tirme karar? alm?? bulunmaktay?m. Öncelikle temam? de?i?tirdim ve yaz?lar?m? da s?f?rlad?m. Bundan sonra ayn? kategorilerde yaz?lar?ma devam etmeyi planl?yorum. Umar?m bu yeni hali ile daha güzel ve daha bereketli bir olu?uma gidece?im. Varsa umursayanlar hepinizi tek tek te?ekkür ederim. Herkese iyi bloglamalar. Tags: duyuru, Rastgele | Benzer Yaz?lar Benzer Yaz? Bulunamad?
” A.R.O.G ” Bir Taş Devri Filmi!
2008-01-26 20:42:00
Sevgili Cem Yılmaz G.O.R.A’dan sonra tersten okunuşu olan A.R.O.G’u da çekmeye karar vermiş. Gora’nın devamı olarak gelen Arog’un 3 dakika süren kısa bir versiyonu sinemalarda fragman niyetine gösterilmeye başlandı. Arog Çeku karakterini oynayan Özge Özberk’in hastanede bir canavar doğurmasıyla başlıyor ve Cem Yılmaz’ın bu rüyadan uyanmasıyla bitiyor. Arog ne zaman beyazperdeye girecek bilinmiyor. Sinemaya giriş tarihi ...
Eve Dönü? { 2006 }
2007-12-30 18:28:00
Eve dönü? bir dram?n filmidir. Mustafa ( Mehmet Ali Alabora ) ve kar?s? ( Sibel Kekilli ) 5 y?ll?k evlidirler. Bir de k?z çocuklar? vard?r. Ad? Elif. Mustafa ?stanbul’un kenar mahallelerinde ya?ayan, etliye-sütlüye kar??mayan bir i?çidir. 12 Eylül 1980 ihtilali olur. Bu arada ev sahibi ile didi?mektedirler ve ev sahibi örgüt üyesi diye Mustafa’y? ihbar ...
Cinderella Man { 2005 }
2007-12-21 15:27:00
Cinderella Man bir boksörün s?rad??? hikayesidir. Filmin ba??nda da belirtildi?i gibi iç bir boksörün hayat? Cinderella Man kadar ilgi çekici de?ildir. Amerika’da ya?anan büyük bunal?m dönemlerinde (1930) ya?ayan boksör Braddock ömründe hiç nakavt olmam??t?r fakat k?r?lan eli yüzünden daha dövü?ememktedir. Üç çocu?u ve kar?s? ile beraber bir maddi kriz içine girmi?tir. Limanlarda amele olarak çal??an ...
More About: Cinderella
Technorati Top100?den Kovulman?n 4 Yolu ( Garantili )
2007-12-20 00:38:00
Technorati bilindi?i üzere dünyadaki bloglar? listeleyen ve onlar? ald?klar? linklere göre s?ralayan bir dev. Yanl?? hat?rlam?yorsam e?er Google gibi bir dev arkas?nda. Sürekli olarak da geli?imde olan bir yer. Technorati bir kaynaktan ald???m bilgiye göre içinde Wordpress yarat?c? Matt‘in de bulundu?u 4 siteyi farkl? sebeplerden dolay? Technorati Top100 Listesinden Banlam??. ??te Sebepleri & Bloglar 1-Popüler Bir Yama Yap?n Yama ...
More About: Technorati
Dev Deniz Sürüngenleri
2007-12-05 16:10:00
Bilindi?i gibi Dünya çok çok çok eskilere dayanan bir canl? ekolojisine sahiptir. Günümüze ula?amayan canl?lar?n da fosilleri sürekli yap?lan kaz?larla gün ?????na ç?kmaktad?r. Yine ecnebi (Norveç) bilim adamlar? Antartika’da bir fosil daha buldular. Bu canl? yakla??k 150 milyon y?l evvelinde Svalbard Tak?madalar?’n?n su alt?nda oldu?u dönemde ya?ayan, ”denizlerin tyrannosaure”u olarak adland?r?lan bir canl?. Daha önce ...
More About: Deniz
Reh Hot - Türkçe Tema
2007-11-27 15:57:00
  Bir arkada??n iste?i üzerine Türkçele?tirdi?im Red Hot temas?n? hizmetinize sunmaktay?m. Ate?li bir hatunun logo olarak kullan?ld??? temada alevli konular?n?z? i?leyebilirsiniz. Ad? üstünde ve resimde de görüldü?ü gibi k?rm?z? tonlar aktif ve yaz?lar beyaz renkte. Gayet ho? bir tema. Sa?dan sütün gibi side barl? bir WordPress ?çin Türkçe Tema . Tema ?ndir        
immortALance Ne Demektir?
2007-11-12 23:53:00
Ço?u ki?i bu soruyu soruyor. Evet buna aç?kl?k getiriyorum. Ayr?ca bu linki vererek de defalarca anlatmaktan kurtulabilirim. Bir ta?la toplu katliam yapmay? planl?yorum. Evet arkada?lar immortALance Nedir? immortALance benim uluslararas? dola??ma kazand?rd???m bir nicktir. Anlam? nedir. Ad? bende sakl? derler ya o biçim bir?ey i?te ama art?k ad?n? de?ifre etme vakti geldi. Y?llar önce
More About: Mortal , Mort
128951 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018
Blogtoplist.com for SALE! Or closing as of 26th of April! Auction can be found here