DirectoryArtsBlog Details for "Kopru Dizisi"

Kopru Dizisi

Kopru Dizisi
Kopru dizisi hakkinda her turlu bilgi ve belgeyi bulabileceginiz bir dizi blogu

Articles

Köprü Dizisi 58. Bölüm ?zle
2008-04-27 23:57:00
Köprü Dizisi'nde bu hafta nihayet operasyon için dü?meye bas?l?r? Ali Maruf ve Vahit büyük ç?kmazda? Mühendis Tekin nezarete at?l?r? Köprü?de Bu Hafta da Yine Heyecan Dorukta?Güvenlik güçleri, pe?lerine dü?tü?ü ?Ali Maruf? ve ?Vahit?i seçeneksiz b?rak?r. ?Vahit?in TIR?lar?na uyu?turucu gece yar?s? yüklenir? Ayn? TIR?lar ertesi sabah, paravan olarak kulland?klar? firman?n mallar?n? al?p, yola ç?karlar. Operasyon için dü?meye bas?l?r. Jandarma, özel tim ve emniyet birimlerinin birkaç ayr? koldan yürüttükleri çok yönlü bir operasyondur bu? Ba?ta Vali Faruk Yaz?c? olmak üzere, ?ehrin güvenlikten sorumlular? komuta merkezinde ad?m ad?m operasyonu izlerler? Öte yandan Mühendis Tekin iktidar partisi il ba?kan? Necati?ye sald?rmaktan karakolda nezarete at?l?r. Vali Faruk Yaz?c? ve Yüzba?? Zeybek, Tekin?i nezarette yaln?z b?rakmazlar.
Köprü 57. Bölüm T?kla ?zle
2008-04-19 10:39:00
Köprü 57. bölümde örgüt, ?ehirde bir kuyumcuyu soymak üzere eylem düzenler. Soyguncular?n ba??nda Ökke? vard?r. Soygunculardan ikisi, olaya müdahale eden polis ekiplerince ?etkisiz? hale getirilir. Ökke?, iki mü?teriyle birlikte kuyumcuyu da rehin al?r; üzerinde patlay?c?lar vard?r. Vali Faruk Yaz?c? olay yerine gelir. Kuyumcunun bulundu?u bölge ku?at?l?r, polis operasyon haz?rl???ndad?r. Ali Maruf-Vahit i?birli?i meyvelerini vermeye ba?lar. ?ehirde ba?ka bir firma da Hamburg?a yollayaca?? mallar için Vahit?in TIR?lar?ndan birini kiralar. Ayn? arac?n içine, daha sonra Rottherdam?a nakledilmek üzere Ali Maruf?un uyu?turucular? da yüklenecektir.Bu arada Elmas??n do?um günüdür. Zeybek Yüzba??, hayat?nda hiç do?um günü kutlamas? ya?amam?? olan Elmas için, yak?n çevresindeki dostlar?n?n (Tekin, Leyla, Üste?men Mert, Valinin k?z? Asl?, Komiser Zafer, Abdül ve daha birileri) kat?ld??? bir gece düzenler? Gece, hiç hesaba katmad?klar?, unutamayacaklar? sürpriz bir finalle sonlan?r.Öte yanda...
Köprü Dizi Müzikleri
2008-04-15 00:40:00
Aysun Gültekin - Efelerin EfesiAysun Gültekin - ?u K??lan?n Kap?s?naBenim Kalbim Yaral?, Senin Sevdan Karal?Erzincan'a Girdim Ne Güzel Ba?lar
More About: Dizi
Erzincan'a Girdim Ne Güzel Ba?lar
2008-04-14 23:56:00
Köprü Dizi Müzikleri TürküleriErzincana Girdim Ne Güzel Ba?larErzuruma Vard?m Dumanl? Da?larElleri Koynunda Bir Gelin A?larOy Anam Anam Nas?l DayanamYüce Da? Ba??na Çad?r Açar?m?arap Bulamazsam Zehir ?çerimSeni Vermezlerse Al?r Kaçar?m Oy Anam Anam Nas?l Dayanam
Benim Kalbim Yaral?
2008-04-14 23:52:00
Benim kalbim yaral? senin sevdan karal?Yaban kald? yaln?z kald?m bir yan?m eksikYar?m kald? bir limanda sen ç?kt?n kar??maKonu?madan anlatsan gözlerine saklansanGönlümün liman? olsan derdime ilaç olsanRüyalar?ma dolup ?????m olsanZeybek Yüzba?? ve Elmas'?n müzi?i
?u K??lan?n Kap?s?na Köprü Dizisi
2008-04-14 23:47:00
Köprü Dizi Müzikleri 2 Aysun Gültekin - ?u k??lan?n kap?s?na nail oldum yap?s?na, ölüm Allah'?n emride, ?u ayr?l?k olmasayd?. Köprü Dizisi Resimler Ba?p?nar köyünden al?nm??t?r...
Hey Gidinin Efesi Efelerin Efesi
2008-04-14 23:39:00
Köprü Dizi Müziklerinden en sevileni Efelerin Efesi
Köprü 56. Bölüm T?kla ?zle Youtube
2008-04-13 13:20:00
14 Nisan Pazartesi saat 22:00 de Star Tv ekranlar?nda yay?nlanacak Köprü yeni bölümdeMert Üste?men komutas?ndaki jandarmalar, ?erife?nin ölümüne sebep olan Sako?yu, çiftlikten almaya geldiklerinde; beklemedikleri bir durumla kar??la??rlar. Aralar?nda Ökke??in de oldu?u bir grup, Sako ve köy korucular?na bask?n vermi?lerdir ve de çat??ma sürmektedir.Vahit ve köy korucular?, mahkemeye ç?kart?l?r. Korucular?n ço?u tutuklan?r, Vahit, tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?l?r ki, bu da zaten ba?ta Vali olmak üzere, güvenlik birimlerince Ali Maruf?a yönelik haz?rlanan plan?n bir parças?d?r. Vahit?in telefonlar? dinlemeye al?n?r. Telefon görü?melerinde son derece tedbirli davranan Ali Maruf?un ?irketine, ?ince bir operasyonla? dinleme cihazlar? yerle?tirilir. Derken çok geçmeden Ethem, elinde para dolu bir çantayla, Vahit?in kar??s?na ç?k?p, onu ya?ad??? darbo?azdan bir ç?rp?da kurtaracak teklifini yapar. Vahit, ba?tan oldukça mesafeli yakla?sa da, ?reddedemeyece?i? bir teklifle kar??la...
More About: Youtube
Köprü'de Bu Hafta
2008-04-06 01:10:00
Köprü 55. bölümde, ?ehirde f?rt?na öncesi sessizlik hakimdir. Leyla?n?n ö?rencisi ?erife, köy korucusu Sako?nun sald?r?s?na u?rar; sonra bir uçuruma at?l?r ve öldü zannedilip b?rak?l?r. Ertesi gün, karakolda, ?Panterler-?irinler? maç?nda hakemlik yapt?ktan sonra vilayete dönen Vali Faruk Yaz?c?, beklemedi?i ?ok bir görüntüyle kar??la??r. ?erife, Vilayet?in önünde kendisini yakar, etraf? alevler sarm??t?r? Bu arada S?rma?n?n kazas? ve Ethem?in öldürdü?ü adamla ilgili soru?turma derinle?tirilir. Ali Maruf ve Ethem bir kez daha gözalt?na al?n?p sorguya çekilirler ancak bu defaki ?taktik? bir sorgulamad?r. Onlar? sorguya çekenler (ba?ta Emniyet Müdürü Levent olmak üzere) ellerindeki bütün kartlar? aç?p, Ali Maruf ve Ethem?e, yasad??? faaliyetlerini bir bir ?okurlar?; tek eksikleri onlar? mahkum ettirecek delillerdir. Emniyette geçirdikleri zor bir gecenin ard?ndan Ali Maruf ve Ethem, ellerindeki mallar? (uyu?turucuyu) sevk edip bir an önce ?ehirden ayr?lma e?ilimindedir; ancak kamuoyund...
Köprü Yeni Bölüm
2008-03-29 15:46:00
Köprü Dizisi 31 Mart Pazartesi saat 22:00'de Star TV ekranlar?ndan yay?nlanacak yeni 54. bölümünde Vali Faruk Yaz?c?, k?z?n?n a??r yaralanmas?yla sonuçlanan patlamadan sonra fabrikan?n yeniden çal??mas?yla, keyiflenir; köprünün biten parçalar? monte edilir, art?k ?az bir yol? kalm??t?r önlerinde? Operasyondan dönen Zeybek Yüzba?? ve özel tim, s?n?ra yak?n bir yerde, Ali Maruf?un pe?lerine takt??? bir grubun kurdu?u pusuya do?ru ilerlemektedir. Abdül a??r yaral?d?r, önlerine may?nl? bir arazi ç?kar ve tam bu s?rada pusuya yatm?? militanlar taraf?nda üzerlerine ate? aç?l?r. Özel tim, teröristlerle, may?nl? arazine s?k???p kalm??t?r. Öte yandan, ?ehirde yeni bir tehlike oda?? filizlenir: Vahit Bey!.. A?al?k düzenini olanca hoyratl???yla ve hâlâ sürdürmeye çal??an Vahit?in gücü, silahl? muhaf?zlar? olarak kulland??? köy korucular?ndan gelmektedir. As?l vahim olansa; Vahit?in a?al?k düzeniyle, ?korucu terörü? aras?nda s?k??an çaresiz insanlar?n gözünde Beyto?nun ve onun temsil etti?i ör...
Köprü 53. Bölüm T?kla ?zle
2008-03-22 17:16:00
Asl??n?n durumu hala a??rd?r ve ?ehirdeki tüm dostlar Vali Faruk Yaz?c? ve ailesinin etraf?nda kenetlenmi? halde genç k?z?n gözünü açmas?n? beklemektedirler. Di?er yandan Zeybek Yüzba?? ve timi s?n?r ötesindeki zor yolculuklar?na devam etmektedirler. Elmas endi?eyle Zeybek?in yolunu gözlerken, Ali Maruf, s?n?r ötesindeki gruplar?n? askerlerimizin yolunu kesmek için kullanmaktad?r. ?ehirdeki emniyet güçleri ise Asl??n?n yaralanmas?na sebep olan fabrika sald?r?s?n? gerçekle?tiren Hamit?in pe?indedir. Hamit, kaçmak için herkesi daha da büyük bir korkuya salan eylemi gerçekle?tirir; bir okul servisini içindeki çocuklarla beraber kaç?r?r. Erdal ise S?rma?n?n kayb?ndan duydu?u ac?n?n izlerini ta??maktad?r; son büyük savrulu?unu ya?arken dönü?ü olmayan bir yolculu?a ç?kmak üzeredir?
Köprü 52. Bölüm T?kla ?zle
2008-03-16 09:24:00
Köprü 52. bölümde (17 Mart) Vali Faruk Yaz?c?, Zeybek Yüzba?? ile Elmas??n ni?an yüzüklerini takar ve tam o s?rada gelen bir haberle ni?an töreni birden sessizli?e gömülür. Yüzba?? Ak?n Zeybek?e, ?hareket emri? gelmi?tir. Buruk bir vedala?man?n ard?ndan Zeybek Yüzba??, özel birli?iyle birlikte s?n?r ötesine do?ru yola ç?kar. Hedef, içlerinde Ali Maruf?un da bulundu?u, örgütün bölge ba?kanlar? toplant?s?n?n gerçekle?ece?i bulu?ma noktas?d?r. Oldukça tehlikeli bir yolculuktur bu. Gerek hedefe gidi? ve ?görev?, gerek dönü? yolu, ihanet ve tuzaklarla doludur, üstelik Abdül a??r yaral?d?r; ve de özel tim, yanlar?nda Abdül varken yeterince h?zl? hareket edememektedir. ?hanet sadece da?larda de?ildir... Köprüyü çe?itli biçimlerde sabote etmeyi deneyen ve bunda ba?ar?l? olamayan örgüt, bu defa köprünün yap?ld??? fabrikay? kestirir gözüne. Yeni i? ba?? yapan bir kaynak ustas?, gerçekte örgüt sempatizan?d?r. Trafo dairesine yerle?tirdi?i bomban?n patlamas?yla, ?ehirde ama özellikle Vali ve ka...
Korel Cezayirli
2008-03-16 00:13:00
Köprü Dizisindeki ad?yla Yüzba?? Zeybek ya da Zeybek Ak?n'? canland?r?an Korel Cezayirli'nin biyografisi. ??te Zeybek Yüzba?? Ankara?da do?an ve ?lk-orta-lise e?itimini Ankara?da tamamlayan Cezayirli, 1985 ? 1994 y?llar? aras?nda, s?ras?yla; yüzme, basketbol, artistik buz pateni dallar?nda lisansl? sporcu oldu. 1995 ? 1996 y?llar? aras?nda modern dans ve jazz dans üzerine dersler ald?. 1996?da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvar? Sahne Sanatlar? Ana Sanat Dal? Tiyatro Bölümü?nü kazand?. 2000 y?l?nda konservatuvardan mezun oldu. Ayn? y?l ?Eski?ehir Büyük?ehir Belediyesi ?ehir Tiyatrolar?? s?nav?n? kazanarak göreve ba?lad?. 2005 y?l?nda ?ehir Tiyatrolar? bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi?ni kurarak; Geleneksel Türk Tiyatrosu?nun canland?r?lmas?, geli?tirilmesi ve Ça?da? Türk Tiyatrosu Kuram? çal??malar?n? ba?latt?. 2006 y?l?nda tiyatroya ara vererek Kod Ad? adl? televizyon dizisine ba?lad?.
Zeybek Yüzba??
2008-03-16 00:05:00
Yüzba?? Zeybek, Ak?n Zeybek gerçek ad?ylada Korel Cezeyirli ile yap?lm?? bir röportaj.Star TV?de yay?nlanan "Köprü" dizisi, aylard?r milyonlar? ekran ba??na kilitliyor.Üstelik, Leyla Ö?retmen ve Mühendis Tekin?inkinden sonra dizide ?u s?ralar yeni bir a?k daha filizlenmekte... "Köprü"nün yeni a??klar? Melis Birkan ile Korel Cezayirli, diziyi ve yeni projelerini Kelebek?e anlatt?.?zleyiciler "Köprü" dizisinde terörizmle mücadele, mafya, bürokrasi ve di?er tüm engellere ra?men yap?m? süren Köprü in?aat?n?n yan? s?ra birbirlerine a??k çiftlerin de dramatik hikayelerine tan?k oluyor. May?na bast??? için ölüm kal?m mücadelesi veren Leyla Ö?retmen ile Mühendis Tekin?in a?k?ndan sonra ?imdi de yeni yeni k?v?lc?mlanmaya ba?layan bir ba?ka sevda öyküsü gündemde... Bayram??n katillerini ara?t?ran Yüzba?? Zeybek ile Elmas birbirlerinden ho?land?klar?n? bak??lar?ndan ve konu?malar?ndan hissettirmeye ba?lad?lar. Elmas?? oynayan Melis Birkan ile Zeybek Yüzba???y? canland?ran Korel Cezayirli de tü...
128853 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018