DirectoryInternetBlog Details for "Dar Sokak"

Dar Sokak

Dar Sokak
Butun konulari isleyen bir yazi sitesidir isteyen gelip yazar olabilir tabiki bir zamana kadar
Articles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Articles

BIRLESIK KAPLAR KANUNU
2008-05-05 17:52:00
BIRLESIK KAPLAR KANUNU   Turkiye cok partili siyasi rejimi benimsemis olan demokratik bir ulke. Her ne kadar bir takim aksakliklar olsa da bunda kimsenin bir suphesi yok. Dolayisi ile bizim ulkemizde iktidar kadar muhalefete ve ulke ve ulus sorunlarinin cozumunu kendi bakis acilarindan degerlendiren tum siyasi partilere ihtiyac var kuskusuz. Siyaset mesru zeminlerde, anayasa ve yasalar cercevesinde ...
Nükleer enerji
2008-05-05 17:43:00
Nükleer enerji, atomun çekirde?inden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönü?ümünü ifade eden, Albert Einstein’ a ait olan E=mc² (E: Enerji, m: kütle, c: I????n sabit h?z?) formülü ile ili?kilidir atom kütlesinin enerjiyeBununla beraber, kütle - enerji denklemi, tepkimenin nas?l olu?tu?unu aç?klamaz, bunu daha do?ru olarak nükleer kuvvetler yapar. Nükleer enerjiyi zorlanm?? olarak ortaya ...
Büyü
2008-05-05 17:36:00
Büyü okültizm sözlüklerinde, dünyan?n süptil maddeleriyle ilgili do?a yasalar?n? kullanan ki?ilerin imajinatif faaliyetleri veya baz? tesirler göndermeleri sonucunda canl? veya cans?z nesneleri etkilemesi olay? olarak tan?mlan?r. Büyü ile u?ra?an ki?iler büyücü ya da sihirbaz olarak tan?mlan?rd? ve eski toplumlarda din adamlar?, mezarc?lar, ?ifac?lar, demirciler, bedensel ya da ruhsal bozuklu?u olanlar ve yabanc?lar?n büyücülükle u?ra?t??? dü?ünülmekteydi. Okültizm’de ...
Galatasaray:5 - Sivasspor:3 Hedefe 1 Kald?!
2008-05-05 10:59:00
  Galatasaray y?l?n maç?nda Sivasspor’u farkl? yendi!    Turkcell Süper Lig Puan Durumu ve ?statistikleri için TIKLAYIN  Stat: 4 Eylül  Hakemler: Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Erdinç Sezertam   Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Saidi, Diallo, Hayrettin, Musa (Dk.  81 Cvetkov), Devran (Dk. 84 ?lhan), Sylla (Dk. 55 Sergio), Sezer, Mohammed   Ali, Mehmet Y?ld?z Galatasaray: Aykut, Sabri, Servet, Emre, Song (Dk. 81 Mehmet Güven), Hakan ...
Albert Einstein Kimdir?
2008-05-04 22:53:00
Einstein, 1879 y?l?nda Güney Almanya?n?n Ulm kentinde dünyaya geldi. Babas? küçük bir elektrokimya fabrikas?n?n sahibi, annesi ise, klasik müzi?e merakl?, e?itimli bir ev han?m?yd?. Konu?maya geç ba?lamas? ve içine kapan?k bir çocuk olmas?, ailesini tedirginli?e dü?ürmü?se de, sonraki y?llarda bu korkular?n?n gereksizli?i anla??lacakt?. Giderek merakl?, hayal gücü zengin bir çocuk olarak büyüyordu. Çocuklu?unu Münih?de geçirdi ...
More About: Albert Einstein , Einstein , Albert
Michelangelo Buonarroti
2008-05-04 14:46:00
Michelangelo Buonarroti (6 Mart 1475 ? 18 ?ubat 1564) Ünlü ?talyan rönesans dönemi ressam, heykeltra?, mimar ve ?airidir. Tam ad? Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Michelangelo, 6 Mart 1475′te Arezzo yak?nlar?nda Caprese?de do?ar. Ailesi, o daha bir ayl?kken Floransa?ya ta??n?r. Annesi, kendisi alt? ya??ndayken ölen Michelangelo, 13 ya??na geldi?inde Floransa?da fresk ressam? Domenico Ghirlandaio?nun yan?na ö?renci ...
More About: Michelangelo
Michelangelo Buonarroti
2008-05-04 14:46:00
Michelangelo Buonarroti (6 Mart 1475 ? 18 ?ubat 1564) Ünlü ?talyan rönesans dönemi ressam, heykeltra?, mimar ve ?airidir. Tam ad? Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Michelangelo, 6 Mart 1475′te Arezzo yak?nlar?nda Caprese?de do?ar. Ailesi, o daha bir ayl?kken Floransa?ya ta??n?r. Annesi, kendisi alt? ya??ndayken ölen Michelangelo, 13 ya??na geldi?inde Floransa?da fresk ressam? Domenico Ghirlandaio?nun yan?na ö?renci ...
More About: Michelangelo
Enrico Fermi ( 1901 - 1954 )
2008-05-04 14:43:00
?talyan fizikçi. 1901 y?l?nda Roma?da Dünya?ya geldi. 1926?da Roma Üniversitesi?nde kuramsal fizikçi profesörü olan Enrico Fermi, 1938?de çekirdek fizi?i üzerine yapm?? oldu?u ara?t?rmalar?yla Nobel ödülünü kazand?. ?kinci Dünya sava???n?n ba?lar?nda ABD?ye göç edip, atom bombas? yapmay? amaç alan Manhattan tasar?s?na kat?ld?. Bu arada Nükleer reaktörü gerçekle?tirdi.1945?te Chicago Üniversitesi?nde ders vermeye ba?lad?. Atom fizi?iyle ilgili çal??malar?yla ...
Enrico Fermi ( 1901 - 1954 )
2008-05-04 14:43:00
?talyan fizikçi. 1901 y?l?nda Roma?da Dünya?ya geldi. 1926?da Roma Üniversitesi?nde kuramsal fizikçi profesörü olan Enrico Fermi, 1938?de çekirdek fizi?i üzerine yapm?? oldu?u ara?t?rmalar?yla Nobel ödülünü kazand?. ?kinci Dünya sava???n?n ba?lar?nda ABD?ye göç edip, atom bombas? yapmay? amaç alan Manhattan tasar?s?na kat?ld?. Bu arada Nükleer reaktörü gerçekle?tirdi.1945?te Chicago Üniversitesi?nde ders vermeye ba?lad?. Atom fizi?iyle ilgili çal??malar?yla ...
Leonardo da Vinci
2008-05-04 14:41:00
Leonardo da Vinci (d. 15 Nisan 1452 - ö. 2 May?s 1519) Rönesans dönemi ?talyan mimar?, mühendisi, muciti, geometricisi, anatomisti, müzisyeni, heykelt?ra?? ve ressam?d?r. En tan?nm?? yap?tlar? Mona Lisa (1503 - 1507) ve Son Yemek?tir (1495 - 1497). Rönesans sanat?n? doru?una ula?t?rm??, yaln?z sanat yap?tlar?yla de?il, çe?itli alanlardaki ara?t?rmalar? ve bulu?lar?yla da tan?nan, dünyan?n gelmi? ...
More About: Leonardo da Vinci , Da Vinci , Leonardo
Leonardo da Vinci
2008-05-04 14:41:00
Leonardo da Vinci (d. 15 Nisan 1452 - ö. 2 May?s 1519) Rönesans dönemi ?talyan mimar?, mühendisi, muciti, geometricisi, anatomisti, müzisyeni, heykelt?ra?? ve ressam?d?r. En tan?nm?? yap?tlar? Mona Lisa (1503 - 1507) ve Son Yemek?tir (1495 - 1497). Rönesans sanat?n? doru?una ula?t?rm??, yaln?z sanat yap?tlar?yla de?il, çe?itli alanlardaki ara?t?rmalar? ve bulu?lar?yla da tan?nan, dünyan?n gelmi? ...
More About: Leonardo da Vinci , Da Vinci , Leonardo
Niels Bohr ( 1885 - 1962 )
2008-05-04 14:38:00
Atom ve molekül yap?s? için mo­dern bir teori kuran Danimarkal? ünlü fizikçi. 188S’te Kopenhag’da do?du. Babas? Kopenhag Üniversitesinde profesör oldu?undan, iyi bir çevrede yeti?ti. Kendisinin merak ve kabiliyeti yan?nda, ayn? üniversitede baba dostu ...
More About: Bohr
Niels Bohr ( 1885 - 1962 )
2008-05-04 14:38:00
Atom ve molekül yap?s? için mo­dern bir teori kuran Danimarkal? ünlü fizikçi. 188S’te Kopenhag’da do?du. Babas? Kopenhag Üniversitesinde profesör oldu?undan, iyi bir çevrede yeti?ti. Kendisinin merak ve kabiliyeti yan?nda, ayn? üniversitede baba dostu ...
More About: Bohr
Hac? Arif Bey
2008-05-04 14:22:00
1831 y?l?nda ?stanbul’da Eyüp Semti’nde do?du. Eyüp ?eri’ye Mahkemesi Ba?kâtibi Bekir Efendi’nin o?ludur. Daha ilkö?renimi s?ras?nda güzel sesiyle dikkati çekti. Kendisiyle önce Zekâi Dede ilgilendi ve onu besteci Eyyubî Mehmed Bey’e götürdü. Arif Bey ilk musiki zevkini, bilgisini Mehmed Bey’den ald?. Alt? ya? büyü?ü olan, gelece?in de?erli bestecisi Zekâî Efendi, ...
Hac? Arif Bey
2008-05-04 14:22:00
1831 y?l?nda ?stanbul’da Eyüp Semti’nde do?du. Eyüp ?eri’ye Mahkemesi Ba?kâtibi Bekir Efendi’nin o?ludur. Daha ilkö?renimi s?ras?nda güzel sesiyle dikkati çekti. Kendisiyle önce Zekâi Dede ilgilendi ve onu besteci Eyyubî Mehmed Bey’e götürdü. Arif Bey ilk musiki zevkini, bilgisini Mehmed Bey’den ald?. Alt? ya? büyü?ü olan, gelece?in de?erli bestecisi Zekâî Efendi, ...
Mustafa Kemal Atatürk
2008-05-04 14:21:00
Mustafa Kemal Atatürk (1881, Selanik - 10 Kas?m 1938, ?stanbul), Türk asker ve devlet adam?. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurba?kan? (1923-1938). I. Dünya Sava ?? sonras? Anadolu’da ba?layan ulusal ba??ms?zl?k mücadelesi olan Kurtulu? Sava??’n?n askerî ve siyasi önderi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk genel ba?kan?. Do?um tarihi 19 May?s 1881 Do?um yeri Selanik, Osmanl? Devleti Ölüm tarihi ...
More About: Mustafa
Mustafa Kemal Atatürk
2008-05-04 14:21:00
Mustafa Kemal Atatürk (1881, Selanik - 10 Kas?m 1938, ?stanbul), Türk asker ve devlet adam?. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurba?kan? (1923-1938). I. Dünya Sava ?? sonras? Anadolu’da ba?layan ulusal ba??ms?zl?k mücadelesi olan Kurtulu? Sava??’n?n askerî ve siyasi önderi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk genel ba?kan?. Do?um tarihi 19 May?s 1881 Do?um yeri Selanik, Osmanl? Devleti Ölüm tarihi ...
More About: Mustafa
?smâil Dede Efendi (Hammâmîzâde)
2008-05-04 14:16:00
Büyük Türk bestecisi (1778-1846). Babas? Süleyman A?a ?stanbul’da ?ehzadeba??’nda hamam i?letti?i için ?smail Dede Efendi’ye «Hammamizade» de denir. B?R MEVLEV? ?smail Efendi küçük ya?ta Yenikap? Mevlevihanesi’ne kap?lanarak müzik ö?renimine ba?lad?. Yirmi iki ya??ndayken 1001 gün süren Mevlevi çilesini tamamlayarak «dede» oldu. Burada de?i?ik ustalarla klasik Türk müzi?i, din müzi?i çal??t? ve ney ...
?smâil Dede Efendi (Hammâmîzâde)
2008-05-04 14:16:00
Büyük Türk bestecisi (1778-1846). Babas? Süleyman A?a ?stanbul’da ?ehzadeba??’nda hamam i?letti?i için ?smail Dede Efendi’ye «Hammamizade» de denir. B?R MEVLEV? ?smail Efendi küçük ya?ta Yenikap? Mevlevihanesi’ne kap?lanarak müzik ö?renimine ba?lad?. Yirmi iki ya??ndayken 1001 gün süren Mevlevi çilesini tamamlayarak «dede» oldu. Burada de?i?ik ustalarla klasik Türk müzi?i, din müzi?i çal??t? ve ney ...
Johann Sebastian Bach
2008-05-04 14:10:00
Johann Sebastian Bach (21 Mart, 1685 - 28 Temmuz, 1750) dünyaca ünlü Alman klasik müzik bestecisi ve orgcudur. 1750 ba?lar?nda, Leipzig’de gözleri hemen hemen hiç görmeyen ya?l? bir adan?, karanl?k bir odada dinleniyor, ölece?ini bilmektedir. Ö?rencilerinden birini ça??r?yor ve kafas?ndaki müzi?in notalar?n?, son olarak ona yazd?r?yor. Bu bir Protestan ilâhisinin sözlerine göre ...
More About: Sebastian Bach , Johann
Johann Sebastian Bach
2008-05-04 14:10:00
Johann Sebastian Bach (21 Mart, 1685 - 28 Temmuz, 1750) dünyaca ünlü Alman klasik müzik bestecisi ve orgcudur. 1750 ba?lar?nda, Leipzig’de gözleri hemen hemen hiç görmeyen ya?l? bir adan?, karanl?k bir odada dinleniyor, ölece?ini bilmektedir. Ö?rencilerinden birini ça??r?yor ve kafas?ndaki müzi?in notalar?n?, son olarak ona yazd?r?yor. Bu bir Protestan ilâhisinin sözlerine göre ...
More About: Sebastian Bach , Johann
Ludwig van Beethoven
2008-05-04 13:53:00
Ludwig van Beethoven (16 Aral?k 1770-26 Mart 1827) Alman klasik müzik bestecisidir. Ludwig van Beethoven 1770 y?l?nda Bonn?da mütevaz? bir ailenin çocu?u olarak dünyaya gelmi?tir. ?lk müzik ö?retmeni babas?d?r. Alkolik bir müzisyen olan babas?n?n Beethooven?a piyano e?itiminde çok sert ve ac?mas?z davrand??? bilinir. Mutsuz bir çocukluk geçiren Beethoven, küçük ya?larda ailesinin geçimine katk?da bulunmak için kilisede ...
Kübizm
2008-05-04 13:37:00
Kübizm, 20. yüzy?l ba??ndaki temsile dayal? sanat anlay???ndan saparak devrim yapan Frans?z sanat ak?m?d?r. Pablo Picasso ve Georges Braque, nesne yüzeylerinin ard?na bakarak konuyu ayn? anda de?i?ik aç?lardan sunabilecek geometrik ?ekilleri vurgulam??lard?r. Tarihi  20. yy. ba?lar?nda ortaya ç?km??t?r. Kübizm terimi Birinci Dünya Sava??’ndan önceki y?llarda Paris’te geli?en bir resim ak?m?n? belirtir. O dönemde Avrupa’da biçimlenmekte olan modern ...
More About: Sanat
IBM, kendi segmentinin en h?zl? sunucusu - POWER6
2008-05-01 12:47:00
IBM, kendi geli?tirdi?i POWER6 i?lemci mimarisiyle çal??an yeni sunucular?n? pazara sundu. Orta ve büyük ölçekli i?letmelerin Unix tabanl? BT fonksiyonlar? üstlenmesi için tasarlanan Power 595 sunucular, 5 GHz’nin üzerindeki i?lemci h?z?yla kendi segmentinde dünyan?n en h?zl? sunucusu unvan?n? ald?. Son 3 y?ld?r ç?kard??? modellerle Unix pazar?ndaki h?z rekorunu biraz daha ilerleten IBM, ara?t?rma kurulu?u IDC’nin raporlar?na göre ...
Mutlu Y?llar: ?nternet 15 ya??na giriyor
2008-05-01 12:43:00
Belki de ço?u insan için olmazsa olmaz hale gelmi? olan ?nternet a?? 15. ya??na girmekte… Bilgi edinmek, al?? veri? yapmak, oyun oynamak: ?nternet a?? birçok ki?inin günlük hayat?n?n vazgeçilmez bir parças? haline geldi. ?u anki formunda internet neredeyse 15 ya??nda. 90′l? y?llar?n ba??na kadar internet, ordunun ve özel bilgilere sahip bilim adamlar?n?n oyun sahas? idi. 1990 y?l?n?n ...
1 May?s ??çi Bayram?
2008-05-01 12:33:00
1 May?s i?çi bayram? her sene oldu?u gibi bu senede yine ayn? manzaralarla kutland? tabi buna kutlamak denilirse…  —Resimler için Darsokak Galeri yi ziyaret edin—
RADYASYON nedir?
2008-05-01 12:10:00
Teknolojideki çok h?zl? geli?meler sonucu üretilen çe?itli elektronik cihazlar?n (TV, radyo, bilgisayar ve röntgen, tomografi vb. t?bbi cihazlar) yayg?nla?mas? ile meydana gelen radyasyonun elektromanyetik kirlili?e yol açt??? anla??lm??t?r. Radyasyon, elektromanyetik dalgalar veya parçac?klar biçimindeki enerji emisyonu (yay?m?) ya da aktar?m?d?r. Bilindi?i gibi maddenin temel yap?s?n? atomlar meydana getirir. Atom ise, proton ve nötronlardan olu?an bir çekirdek ...
11 milyar y?ll?k 9 galaksi ke?fedildi
2008-05-01 12:04:00
Hubble teleskobuyla gözlem yapan astronomlar, evrenin büyük olas?l?kla çok say?da y?ld?zla kapl? oldu?u genç dönemlerinden kalma 9 yeni galaksi ke?fetti. Galaksilerin her birinin kütlesi Güne??in 200 milyar kat?.  ABD?nin Yale Üniversitesi?nde yap?lan gözlemde tespit edilen ve 11 milyar ???k y?l? uzakta bulunan, di?er deyi?le gök bilimcilerin galaksilerin 11 milyar y?l önceki ???klar?na bakt?klar? 9 galaksi (gökada), ...
Kad?n Ne ?ster?
2008-05-01 12:01:00
Erkeklerin kendisine a??k olmas?n? ister. Bu a?k?n ölünceye kadar sürmesini ister. Anlay?? ister. Bu anlay???n ömür boyu sürmesini ister. Affedilmek ister. Bu af ömür boyu olsun ister. Güzel olmak ister. Bu güzellik ömrü boyunca kals?n ister. ?sminin bir a?aca kaz?nmas?n? ve bu vesileyle as?rl?k bir ç?nar?n kurumas?n? ister. 80 ya??nda bile olsa kendisine ç?t?r denilmesini ister. Ayn? talebi lolita sözcü?ü için de geçerlidir. 3. Dünya Sava?? ...
Metallica da internet diyor
2008-05-01 11:58:00
Bir zamanlar MP3 payla??m?na sava? açan grup, yeni albümünü internetten yay?nlamay? dü?ünüyor. Metallica dendi?inde akla gelen sadece eski klasikler de?il: Grubun birkaç y?l önce Napster ve MP3 payla??m?na kar?? açt??? sava? hala ak?llarda. Baterist Lars Ulrich hiç ü?enmemi?, Napster üzerinden Metallica MP3′lerini payla?an kullan?c?lar?n inan?lmaz uzunlukta bir listesini yapm?? ve Napster yöneticilerine vermi?ti. Ama internetin önüne geçmeye ...
More About: Internet
More articles from this author:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
128849 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018