DirectoryFinanceBlog Details for "mhz blog"

mhz blog

mhz blog
my blog is abou avery thing, espcially career and education.
Articles: 1, 2, 3, 4

Articles

Y?l 2008, Ay Ocak
2008-01-02 00:00:00
Bir y?l? daha geride b?rakt?k ve 2008 y?l?na girdik.  Girdik fakat nas?l girdik, bir bakal?m isterseniz.   Yine Taksimde magandalar ortaya ç?kt?. Bu tip insanlara a?? cezalar verilmeli. Fakat ç?kan karar 57YTl. ??renç bir olay?n cezas? her durumda hapis olmal?. Bu olayda ülkmizin huku?unun ne kadar adaletsiz oldu?unu bir kere daha gösterdi. 2008′e girdi?imiz anda bir çok zamla ...
Wordpress 2.3.2 ç?kt?
2007-12-30 00:00:00
Biraz önce wordpress admin paneline girince ufak bir sürprizle kar??la?d?m. Wordpress yine güncellenmi?. WP 2.3.2 sürümü ç?km??. bakal?m neler de?i?mi? ya da yeni neler var bu sürümde; WP 2.3.2 i acil ç?kmas? gereken bir sürümmü?, yine neden güvenlik. Baz? hata mesajlar?n? gidermek için ç?kar?lm??. Bu sürümle birlikte kullan?c?lar veritaban? ...
Wordpressde eklenti (plugin) olmadan yan menüde son yaz?lar? göstermek için
2007-12-30 00:00:00
Wordpressgarage.com'da verilen bu kodlar? yan menuye ekleyerek son yorumlar? gösterebilirsiniz. Bu sayede gereksiz yere recent comments plugini kurmam?? olursunuz. Bende sitemde yan menüde bulunan son yorumlar k?sm?nda bu kodlar? kulland?m. Demo için sidebara bakabilirsiniz.
More About: Plugin
Meslek Yüksek Okulu Mezunlar? K?sa Dönem Askerlik Yapacak
2007-12-28 00:00:00
2 y?ll?k okul mezunlar?n?n bekledi?i kararAskerlik konusunda Hükümet, Genelkurmay Ba?kanl??? ile ortak çal??ma içerisine giriyor.   Meslek liseleri ve meslek yüksek okullar?n? cazip hale getirmek için ba?lat?lan haz?rl?klar?n son a?amas?na gelindi. ??te kararlar...
Kurban bayram?n?z mübarek olsun?
2007-12-21 00:00:00
Tüm ziyaretçilerimin kurban bayram?n? kutlar?m.             ??te güzel bir karikatür kurban bayram?yla alakal?.
Ba?z? matematik i?lemlerini çözmenin kolay yollar?
2007-12-21 00:00:00
  Matematik bir çok ö?rencinin lisede, össde kabusu olmu?tur. Ba?z? ö?renciler de (benim gibi) matemati?i çok sever. ??te size birkaç matematik sorusuna verilebilecek güzel cevaplar;
More About: Erin
Wordpress yan menü kodlar?- widget deste?i olmayan temalar için
2007-12-20 00:00:00
Tema seçerken en önemli unsurlardan biri widget deste?inin olup olmamas?d?r. Fakat bazen çok be?endi?im temalar widget deste?i olmayabilir. Bu yüzden widget (yan menü bile?enlerini wordpress admin panelinden kontrol etmemeizi sa?layan yap?) deste?i olmayan temalar? kullan?rken yan menü bile?enlerinin kodlar?na ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu kodlar?n ba?z?lar?n? r10.net'de gördüm bunlar? buraya yazmaya karar verdim. Yorumlar?n?zla ...
More About: Wordpress , Widget , Mala
Yurtd???nda görevlendirilecek ö?retmenleri seçme s?nav?-MEB
2007-12-19 00:00:00
T.C. M?LLÎ E??T?M BAKANLI?ID?? ?li?kiler Genel Müdürlü?ü DUYURU 1- Almanca, ?ngilizce ve Frans?zca konu?ulan ülkelerde görevlendirilmek üzere s?navla ö?retmen al?nacakt?r.
Aral?k ay? 2007-2008 dönemi sözle?meli ö?retmen atama sonuçlar?
2007-12-19 00:00:00
Bu konuyla ilgili yaz? için t?klay?n TC. kimlik numaran?zla atama sonucunu ö?renebilirsiniz. Milli E?itim Bakanl???na ba?l? resmi kurumlar?n ö?retmen aç???n? kar??lamak amac?yla 05-12 Aral ?k 2007 tarihleri aras?nda al?nan ba?vurulara dayal? olarak gerekli ?artlar? ta??yan yap?lan 10.324 pozisyona 2007 Sözle?meli Ö?retmen Görevlendirme Sonuçlar? aç?kland?.  18 Aral?k 2007 Sal? günü saat 10.00?da ...
More About: 2008
2007 Sözle?meli Ö?retmen Görevlendirme-Atama Sonuçlar?
2007-12-19 00:00:00
?urda yazd???m sözle?meli ö?retmen aral?k 2007 görevlendirmesi ile ilgili atama sonuçland?. 2007 sözle?meli ö?retmen görevlendirmesi sonuçlar?na bakmak için t?kla. 2007 y?l? aral?k ay? sözle?meli ö?retmen görevlendirmesi sonuçlar?. Atanan ö?retmenlerimi tebrik ederim. 2007 y?l? aral?k  ay?nda 1000 sözle?meli ö?retmen görevlendirildi. Yakla??k 7000 ö?retmen s?n?f ö?retmeni olarak ?özle?meli atand?. Ö?retmen ...
Para ile origami
2007-12-18 00:00:00
Japonyadan bir arkada? para ile neler yap?labilece?ini göstermi?. Bildi?imiz gibi paralar?n üzerinde o ükenin önemli ki?isinin ya da ki?lerinin resimleri olur. Japon arkada??m?z da bu ki?ileri o ülkenin özellikleriyle birlikte ön plana ç?kartan origam? çal??malar? yapm?? Çok ho? olmu?. Türk Liras? ve Atatürk de var tabiki. ??te ...
More About: Origami , Para
Fenerbahçe ve ?ampiyonlar ligi gruplar?n?n istatistikleri
2007-12-18 00:00:00
Fenerbahçe ?ampiyonlar ligi gruplar?n? evinde ald??? üç galibiyet, deplasmanda ald??? iki beraberlik ve bir yenilgi ile G grubunu onbe? puanl? ?nterin ard?nan on bir puan ile ikinci s?rada tamamlad?.
More About: Ligi
Google adsense oklar?
2007-12-15 00:00:00
Biraz önce sitemdeki adsense reklamlar?n?n birinin üst kö?esinde oklar oldu?unu farkettim. Ve ?imdi okudu?um bir yaz? bu oklar?n ne i?e yarad???n? anlamam? sa?lad?.
More About: Google , Adsense , Google Adsense
Koreliler Karanl?kta Parlayan Ankara Kedisi Ürettiler
2007-12-15 00:00:00
Son zamanlarda uluslararas? il?kilerimizin iyi oldu?u (en az?ndan duygusal) ülke Güney Kore, Ankara Kedisinin genleriyle oynad?lar ve karanl?kta (ultraviole ???k alt?nda) parlayan Ankara Kedisi ürettiler. Asl?nda klonlad?lar. Gündüz Ankara Kedisinden ay?rt edilemeyen klon kedi gece olunca ???k saç?yor.
Blog servisleri ve hangisini seçmeliyim? En iyisi hangisi?
2007-12-13 00:00:00
En iyi ücretsiz haz?r blog veren siteler hangileri? Bu sorunun tam bir cevab? yok. Fakat size en uygun olan bir cevab? vard?r. ?nternette gözüme çarpan ücretsiz blog servislerini kar??la?t?raca??m. Üç tane servis en beyendiklerim. Bunlar;
More About: Blog
En iyi FTP program?
2007-12-13 00:00:00
En çok kulland???m programlardan biri olan filezilla bence en iyi ftp program? neden mi?  Asl?nda birden fazla nedenleri var i?te nedenleri: 1. En ba?ta aç?k kaynak kodlu ve tamamen ücretsiz. 2. Basit bir ara yüzü var ve kullanmas? çok kolay.
More About: Program
Türkçe yay?n yapan Tv ve radyoloar?n uydu frekanslar?
2007-12-13 00:00:00
?u anda 242 tabe radyo ve televizyonun frekasnlar?n?n bulundu?u bu site sayesinde Türkiye'de veya Türkçe yay?n yapan televizyonlar?n ve radyolar?n frekanslar?na ula?abilirsiniz.  Kanallar çe?itli kategorilerde düzenlenmi?. Bunlardan ba?z?lar?:
Hard diski temizlemek
2007-12-13 00:00:00
Hardiskte yer alan gereksiz dosyalar? temizlemek ve hard diskte yer açmak bir çok program var. Fakat bunlar?n hemen hemen ücretli. Ücretsiz ve küçük boyutlu bir program olan CCleaner ile hrd diskinizi gereksiz dosyalardan kurtarabilirsiniz. Bu sayede daha h?zl? bir windows ve kullan?labilece?iniz daha fazla hardisk alan?na sahip olabilirsiniz.
More About: Hard
Sitenizin veya blogunuzun farkl? taray?c?lardaki görüntüleri-online
2007-12-13 00:00:00
Bu sitesi sayesinde blo?unuzun farkl? taray?c?larda nas?l göründü?üne bakabilirsiniz. Peki bu ne i?e yarar? Bildi?iniz gibi günümüzde web browserlar?n? (internet taray?c?lar?n?: internet explorer, opera, firefox, safari, vs) farkl? firmalar üretmekte. Her ne kadar ayn? i? için kullan?lsalarda her zaman ayn? ?ekilde çal??mazlar. Örne?in Opera web standartlar?na çok dikkat eden bir ...
More About: Online , Lard
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray FB maç? analizi
2007-12-13 00:00:00
Bu maçla ilgili yap?lan yorumlar? ve maç? izledikten sonra bu yaz?y? yazmaya karar verdim.Yaz?mda s?kça yap?lan yorumlardan al?nt?lar yapaca??m. Öncelikle Deivid'in k?rm?z? kart gördü?ü pozisyon. Deivid: "Kart haks?z. At?lacaksak ikimiz birden at?lmal?yd?k"  
More About: Galatasaray , Anal , Saray
Ekim ay? (2007) Google?da en çok aranan kelimeler
2007-12-04 00:00:00
1: kanal 24 ( a tv channel) 2: TÜRKÇE SÖZLÜK (turkish dictionary) 3: isimlerin anlamlar? (meaning of names) 4: ak bank (a turkish bank) ...
More About: Google , Mele
Telekom Grevi bitti
2007-12-04 00:00:00
Uzun süren grev maa? konusunda yap?lan anla?ma sonunda bitti. Fakat grev süresince hiçbir ar?zaya bakmayan TT nas?l olupta telefonlar? 15 gün çal??mayan insanlara fatura gönderecek. Tabiki gönderecek buras? Türkiye. Tüketici haklar? dernekleri nerde? Neden itiraz etmiyorlar? Bence TT faturada telefonun ve internetin ar?zal? oldu?u gün say?s?n? dü?meli. Yoksa hem telefon ...
More About: Telekom
Turkcell Bilgi (Hücre) Yay?n? Kodlar?-Nolar?
2007-12-04 00:00:00
Birçok gsm sa?lay?c?s?nda oldu?u gibi Turk cell de haber servislerine sahip. Hücre bilgi yay?n? (ekran?). Bunlar? nedense Turkcelin web sitesinde bulunmayan kodlar. Fakat intenette dola??rken gördü?üm kodlar? sizinle payla?mak istedim.
More About: Bilgi , Turkcell
Adsl 4gb kota 6 gb olacak ve kampanya
2007-12-04 00:00:00
Ttnet 4 GB'l?k internet ba?lant?s?n? 6 GB'a, 6 GB olan ba?lant?y? da 8 GB'a ç?karacak. Bunun amac?n?n internette artan  resim, vidyo ve muzik içeriklerininin kullan?m?ndaki kota sorununun a??lmas? olarak belirtilmi?.  Bu kampanyan?n 2008 ocaktan itibaren geçerli olmas? bekleniyor.
More About: Adsl
Dünya Güzellik Yar??mas?-Miss World
2007-12-02 00:00:00
Dünyan?n en güzel k?z? resimde görülen Çinli güzel Zhang Zilin seçilmi?. Bu sene Miss world Çin'in tatil beldesi Hainan'daki Sanya kentinde düzenlendi. Yar??mada Angola güzeli ikinci, Meksika güzeli de üçüncü seçildi. 106 güzelin kat?ld??? yar??ma dünyan?n 200 ülkesinde milyonlarca ki?i taraf?ndan televizyon ekranlar?ndan izlendi.  ??te güzellerin foto?raflar?; ...
More About: World , Miss World
Gazeteler, gazete oku, gazete keyfi
2007-12-02 00:00:00
  Türkiye'de yay?n yapan gazetelerin web siteleri. KKTC ve Azerbaycan gazetelerinin web siteleri. Yabanc? (?ngilizce) yay?n yapan gazeteler ve siteler. Türkçe yay?n yapan haber servisleri ve web siteleri. NOT: Burada bulunan gazeteler ve web siteleri sürekli güncellenecektir. Gazeteoku, gazete keyfi,  sabah, ak?am, gazete, ...
MEB 10 bin sözle?meli ö?retmen alacak 2007-2008 Aral?k
2007-12-02 00:00:00
Milli E?itim Bakanl???n?n (MEB) 18 Aral ?k 2007 tarihinde yapaca?? 10 bin sözle?meli ö?retmen atamas? için ba?vurular 5-12 Aral?k 2007 tarihleri aras?nda al?nacak. Bakanl?k, 10 bin 324 sözle?meli ö?retmen atayacak. Görevlendirme yap?lacak alanlar ile bu alanlara ayr?lan kontenjanlar ve alanlara göre taban puanlar MEB taraf?ndan yay?mlanm?? olup, görevlendirme yap?lacak iller ile ...
More About: 2008
Online translators <Çevrimiçi çeviriciler>
2007-12-02 00:00:00
Google, yahoo, msn, altavista ve bir kaç büyük firman?n daha çevrimiçi web sayfas? çeviricileri var. Fakat her nedense bunlar?n hiçbirinde Türkçe dil deste?i yok. Fakat türkçe kadar büyük bir kesim taraf?ndan konu?ulmayan Yunanca bile dahil. Bunun nedeni Türkçe'nin zor bir dil olmas? olamaz herhalde. Çünkü Çince, Korece,  Japonca, Arapça gibi ...
More About: Online , Translators , Tran
genelkurmay ba?kanl??? aç?ktan memur al?m? atamas? yapacak
2007-12-02 00:00:00
Genelkurmay Ba?kanl??? Karargah? ve Ba?l? Birlikleri ?çin Aç?ktan Memur Al?m? Genelkurmay ba?kanl??? toplam 44 tane aç?ktan memur atayacak. Üniversite mezunlar? için psikolog, uzman, fizyoterapist, e?itim uzman?, ölçme de?erlendirme uzman?, e?itim planlama uzmanl??? kadrolar?na atama yap?lacak ayr?ca lise mezunlar? ve tekniker/teknisyen atamalar? da yap?lacak. ...
Türkçe wordpress temalar?
2007-12-02 00:00:00
Be?endi?im ve tavsiye etti?im Türkçe'ye çevrilmi? ya da Türkçe wordpress temalar?n? bu yaz?ya ekleyece?im. ?imdiden temalar? Türkçele?tiren arkada?lara te?ekkür ederim.
More About: Wordpress , Mala
More articles from this author:
1, 2, 3, 4
128893 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018