DirectoryPoliticsBlog Details for "GUNDELIYIM"

GUNDELIYIM


GUNDELIYIM
Blog of Azerbaijani journalist from France
Articles: 1, 2

Articles

E?lan
2007-11-23 06:55:00
Hörm?tli Günd?liyim® Oxucular?   Sayt?m?z art?q yeni domaind? f?aliyy?t göst?r?c?k.  H?l? ki yeni saytda texniki t?mir i?l?ri gedir. Çox q?sa bir zamanda a?a??dak? link? t?qlayaraq yeni sayta daxil ola bil?c?kdiniz…   www.gundeliyim.com    Eyni zamanda yeni video-klip sayt?m?z yay?na ba?lam??d?r. H?l?lik ingilis dilind? olan sayt?n yax?n zamanda az?rbaycan diliyl? yana??, rus, frans?z v? türk dilind? d? versiyas? yay?nlanacaqd?r. Sayta daxil olmaq ...
AN TV - S?yah?t
2007-10-22 02:00:00
 AN TV-d? yeni ba?layan s?yah?t verili?inin ilk say?nda FASE Strasbourg koordinatorlar?n?n Metzd? keçirdikl?ri görü?d?n b?hs edildi.
More About: Video
Günd?liyimin oxucu tablosu
2007-10-02 08:45:00
  Yuxar?dak? x?rit?d? Avqustun 24-d?n etibar?n sayt?m?za hans? ölk?l?rd?n v? n? q?d?r çoxluqda oxucular?n girdiyi göst?rilir. Daha ?trafl? m?lumat üçün ??kilin üz?rin? t?qlay?n.
T?hsil ?ks-t?hsil? b?rab?rdir.
2007-10-02 08:39:00
Erkin Q?dirli Fikirl?rimi ifad? etm?zd?n önc? Isaak Newton’nun xatir?sind?nmi deyim, ruhundanm? deyim (özünd?n al?nmayacaq) üzr ist?m?k ist?yir?m ki, onun ‘t?sir ?ks-t?sir? b?rab?rdir’ düsturunu bir q?d?r kobud parafraz etdim. M?n ard?c?l olaraq t?bi?t qanunlar?n? c?miyy?t? ?amil etm?k c?hdl?rinin ?l?yhin? ç?xm??am. Odur ki, mövqeyimi d?y?idirmi? kimi görünm?k ist?m?zdim. Bel? bir ba?l?q seçm?yimd? yan?lm?? ola bil?r?m. Daha do?rusu, bel? ...
Yadplanetlil?rin sirri aç?lacaqm??
2007-09-24 15:26:00
?ziz Mustafa Son yüz ild? Yer kür?sind? mü?ahid? edil?n uçan nam?lum obyektl?rin (UNO) say?n?n artmas? çoxlu müxt?lif ehtimallar?n ortaya ç?xmas?na s?b?b olub. Aliml?rin ?ks?riyy?tinin fikrinc?, UNO-lar?n yerd? diqq?tl?rini c?lb ed?n hans?sa bir sirr var. Bu sirrin mü?yy?n edilm?si üçün t?dqiqatç?lar haz?rda daha çox q?dim m?nb?l?r? müraci?t edirl?r. Çünki q?dim yaz?l? m?nb?l?rd? UNO-lar?n münt?z?m Yer kür?sin? uçu?lar ...
More About: Anet
Küç?l?r? su s?pmi??m
2007-09-23 09:34:00
Küç?l?r? su s?pmi??m Yar g?l?nd? toz olmas?n El? g?lsin, el? getsin Aral?qda söz olmas?n…
More About: Video
M?n bir ya??? ist?yir?m
2007-09-23 09:09:00
...
Sevir?m s?ni?
2007-09-23 08:50:00
Balaca mü??nni
More About: Video
Ramazan g?ldi, Laz?m g?lm?di?
2007-09-21 05:10:00
  Çox deyirik Laz?m g?l?rs?… Bu Laz?m harda qald? ax??!…      
More About: Ramazan , Maza
Tariximiz (2)
2007-09-21 05:02:00
     
More About: Film
Atalar Sözl?ri (3)
2007-09-21 04:54:00
A??r qazan gec qaynar. *** A??ls?z dostdan a??ll? dü?m?n yax??d?r. *** A??r otur, ?a?a? desinl?r. *** A?ladan yan?na get, güldür?n yan?na getm?. *** A?lam ölü üçün, a?la d?li üçün. *** A?lamakqla gülm?k bac?-qarda?d?. *** A?lamayan u?a?a süd verm?zl?r. *** A?larsa anam a?lar, qalan? yalan a?lar. *** A?layan?n bir d?rdi var, gül?nin be?. *** A?lay???n bilm?y?n ölüsün murdarlayar. *** Axar su murdarl?q götürm?z. *** Axmaq it aya hür?r. *** Axsaq e???yin kor nalb?ndi olar.
Ramazan Ay?n?z Mübar?k
2007-09-14 02:59:00
Allah(cc) orucunuzu ve duan?z? q?bul etsin…      
More About: Video , Ramazan , Maza
Tibbd?ki yenilikl?r
2007-09-14 02:50:00
Hamil? ik?n bal?q ya?? q?bul etm?k faydal?d?r Avstraliyada apar?lm?? bir t?dqiqatda bal?q ya?? q?bul ed?n hamil? qad?nlar?n dünyaya g?tirdikl?ri u?aqlarda ?l v? göz h?r?rk?tl?rinin koordinasiyas?n?n dig?r u?aqlara nisb?t?n daha yax?? oldu?u mü?ahid? edildi. Kardioc?rrahiyy? u?aqlar?n öyr?nm? qabiliyy?tin? t?sir edir Yenido?ulmu? dövrd? ür?k qüsurlar?na gör? c?rrahiyy? ?m?liyyat? keçirmi? u?aqlar?n ibtidai sinifl?rd? diqq?t azl???n?n olmas?, a?a?? qiym?tl?r almas? mü?yy?n olunmu?dur. Ya??l ...
AN TV/ Diskussiya (London)
2007-09-10 17:39:00
Az?rbaycandak? g?ncl?rl? xaricd?ki g?ncl?rin müqayis?si      
More About: Video , London
T?hsild?ki inki?af göst?ricil?ri
2007-09-08 15:54:00
  Qanunsuzluqda qanunauy?unluq v? ya rü?v?tin müqayis? d?r?c?l?ri      
Neftimiz
2007-09-07 03:42:00
Çex repartyorlar?n haz?rlad??? s?n?dli filmd? neft siyas?tind?n, onun t?sirind?n v? Bak?-Ceyhan boru x?ttind?n dan???l?r.      
More About: Video , Film

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 0 in /home/blogtop/public_html/blogdetails.php on line 191
??? ???????
2007-09-06 03:43:00

More About: ???????
Prezident Seçkil?ri
2007-09-05 23:07:00
Rus dilind?ki s?n?dli film, Az?rbaycan?n yax?n siyasi tarixin? v? 2003-cü il prezident seçkil?rin? i??q tutur.      
More About: Video , Film
Din haqq?nda prinsipc? (3)
2007-09-05 00:35:00
Ay M?sihi B?s n? etm?k laz?md?r? M?nc? ba?qa yana?malara da ciddi v? sekulyar din q?ssab? xürafat? olmadan baxmaq laz?md?r. Birincisi, bunu anlamaq v? bird?f?lik q?bul etm?k g?r?kdir ki, intellektual, oxumu? olmaq, g?li?mi?, aç?qgörü?lü v? az-çox sekularist olmaq, ?g?r sekularizmd?n konsept kimi b?hs olunursa, radikal sekulyaristl?rin, liberallar?n, sollar?n, sa?lar?n, ateistl?rin, aqnostikl?rin, deistl?rin, qabaqdal(l)?q ed?nl?rin inhisar?nda deyil v? ümumiyy?tl? ...
Milli Toy
2007-09-03 10:36:00
Netvörkl?r Kral? Emin Millinin v? Leyla Millinin toyu      
More About: Video
Monopolist M?murlar?m?z ??clasda?
2007-09-02 17:01:00
     
More About: Poli
Hikm?tli Sözl?r (3)
2007-09-01 22:12:00
? Milli qüsurlara gör? mill?t? nifr?t ed?n alçaqd?r. Y. V. Ç?m?nz?minli *** ? Amal u?runda ölm?k-?b?di ya?amaqd?r. ?. M. Xiyabani *** ? Bir m?rd il? a?? yes?n ?irindir ? Yüz nam?rdl? ??k?r yes?n dad olmaz. A??q ?l?sg?r *** ? Döyü? meydan?nda can vers? insan ? Xo?dur, nam?rdlikl? qoyub qaçmaqdan. S?di *** ? Ölümd?n qorxmayan mill?t? ölüm yoxdur. ?.M.Xiyabani *** ? V?fas?z dost kölg? kimidir. ???ql? günd? s?ni izl?y?r, buludlu günd? gözd?n it?r. M. Beyl?qani *** ? Çox göz?l olsa da eybi gizl?tm?k ? ...
Lisenziyas?z bina
2007-08-31 21:05:00
   
Prezidentin m?suliyy?ti
2007-08-30 19:27:00
Bina uçqunu v? Prezident üstünd?n ?übh?l?rin qalxmas? üçün n? etm?lidir?..  
More About: Video
Ba?l?qs?z?
2007-08-30 17:38:00
Qas?m Day? ?vv?lc? ölk? bahala?d?, xalq ?vv?lkind?n daha çox soyulma?a ba?land?… Xalq da n? etdiyini bilmir, ba??n? itirib.. Az?rbaycandak? v?ziyy?t çox ac?nacaql?d?; a?lamal?d?… O gün bina a?d? Az?rbaycanda; Ba?a dü?mür?m niy? o da? ya?l? a?saqqal?n ba??na dü?ür, o da??n dü?m?sin? s?b?b olan qar?nqulu, bivec  p?z?v?ngin  ba??na dü?mür… Eybi yoxdu, o günd? g?l?c?k birinin yox ham?s?n?n ba??na yek? da? ...
Biri d? çökdü?
2007-08-29 08:15:00
Bu nec? inki?afd?rk?, dala gedirik, ba? aldatmaqla m???uluq… Yeni tikil?n körpül?r damlad?r, yeni tikil?n binalar a??r… Bel?likl? d? ölk? inki?af edir?!..  
More About: Video
Din haqq?nda prinsipc? (2)
2007-08-29 08:08:00
Ay M?sihi M?nc? biryönlülük ?s?vilik bir t?r?f? dursun, ?slam?n özünd? bel? son ill?rd? d?rinl???n fikir-ideya çarp??malar?n?, müxt?lifliyini, islam? ça?da?la?d?rma?a, onu islah etm?y? çal??an ayd?nlar?n dü?ünc? v? yaz?lar?yla tam tan?? olmamaqdan, Sovet dövründ? din haqq?nda qura?d?r?lm?? v? art?q çoxlar?n?n tarix arxivin? atd??? n?z?riyy?l?rd?n ba?qa bir çox yana?malar? yet?rinc? öyr?nm?m?kd?n qaynaqlan?r. Bununla bel? - m?n ümid edir?m - dini ...
AN TV/ Rü?v?t
2007-08-28 03:03:00
“M???diFilm” T?qdim edir: N? zamana q?d?r rü?v?txorluq bizi kirl?ndir?c?k… RÜ?V?TXORLARA AR OLSUN!!! 
More About: Video
Ö L Ü R D Ü M ?
2007-08-27 12:21:00
Kamil H?midov kamilhamidov@gmail.com A?r? bütün vücuduma sahib olduqca, damarlar?mda axan qan?n qaynarla?d???n? duyunca ölürdüm. Siz heç da?lardak? n?h?ng qaya parçalar?n? hiss etmisinizmi? Indi m?n m?hz h?min da? paças?yd?m. Q??q?rmaq, a?r?lar?m? var-gücüml? ?trafdak?lara yaymaq, bununla sanki onu özümd?n uzaqla?d?rmaq ist?yirdim. - ?kb?r!!! Yen? d? a?r?lar?n gücl?nib? Allah, bu n? müsib?tdir biz ...
AN TV/ Xalq-Talk 2 (Quba)
2007-08-26 02:15:00
Milliy?tçilik yoxsa Liberalizm… Q?saca Az?rbaycan c?miyy?ti üçün n? laz?md?…
More About: Video , Talk , Quba
More articles from this author:
1, 2
128851 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018