DirectoryTechnologyBlog Details for "Fotografia 2.0"

Fotografia 2.0

Fotografia 2.0
Produkty i projekty oparte na fotografii i odnoszace sie do zjawiska web 2.0. Nowe rozwiazania cechujace sie dynamika i interaktywnoscia, wykorzystujace obraz w sferze komunikacji, edukacji, rozrywki i biznesu.
Articles: 1, 2, 3, 4

Articles

Wolno??, obraz i s?owo
2008-03-23 14:09:00
Rzadko zdarza mi si? pisa? na temat odbiegaj?cy od tego co zwi?zane jest z obrazem i fotografi?. Je?li ju? czuj? tak? potrzeb? to opinie dotycz?ce innych dziedzin pozostawiam w formie komentarza pod artyku?ami innych blogerów i dziennikarzy. Znalaz?em jednak kilka powodów by na blogu niezwi?zanym z problematyk? spo?eczn?, a tym bardziej polityk?, napisa? par? s?ów ...
Fotograf w sieci - blogowanie jako cz??? fotograficznej dzia?alno?ci
2008-03-14 15:18:00
Zauwa?y?em, ?e forma publikowania w której pojedyncze posty nale?? do obszerniejszego tematycznie cyklu jest ca?kiem przejrzysta. Dotychczas powsta?y dwa takie seriale -"Udane projekty", oraz 6 odcinkowy "Fotograf ia w internecie - Polska kontra reszta ?wiata". Pierwszy niczym Moda na sukces, mo?e teoretycznie nigdy si? nie sko?czy?, drugi co prawda ambitniejszy, jednak 5 nast?pnych epizodów nadal oczekuje ...
W marcu jak w? lutym
2008-03-03 18:22:00
Nie powiod?y si? starania by przynajmniej raz na tydzie? napisa? tu co? nowego. W jakim? sadomasochistycznym akcie otworzy?em kolejnego bloga, który o dziwo wymaga? napisania kilku linijek tekstu. Na dodatek jest on jedynie niewielk? cz??ci? czego? innego, co niespodziewanie poch?on??o kawa? lutego… i marca te? prawdopodobnie nie b?dzie ?a?owa?. Ciekawe jak to si? sko?czy… . ...
Co to? Nowe Plfoto
2008-02-08 18:49:00
Liczba siedem jest w naszej kulturze uwa?ana za przynosz?c? szcz??cie. Oznacza równie? pe?ni? i doskona?o??, st?d w?a?nie staro?ytni Grecy typowali 7 cudów ?wiata, chrze?cijanie ustanowili 7 sakramentów i 7 grzechów g?ównych, a w hinduizmie pojawia si? w?tek siedmiu matek. Budda zaraz po narodzeniu wykona? 7 kroków. Galerii Plfoto stukn??o niedawno 7 lat internetowego istnienia. Czy ...
Aviary - nadlatuje co? wyj?tkowego
2008-02-06 04:33:00
Odnosz? wra?enie, ?e nast?pne kilkana?cie miesi?cy b?dzie niebywale ciekawe i prze?omowe. Znaki na niebie wskazuj?, ?e obraz i internet b?d? coraz bardziej powi?zane nie tylko na polu rozrywki i nauki, ale przede wszystkim w wymiarze kreacji i biznesu. W?a?nie trafi?em na projekt Aviary, którego idea opiera si? o kilka w?tków i zwiastuje wyklucie si? czego? ...
Ods?oni?te misia oczko
2008-02-04 12:24:00
Dobre wie?ci. Fotografia 2.0 nie tylko znalaz?a si? w nast?pnej rundzie konkursu Blog Roku 2007, ale te? uplasowana na 4 pozycji ma szans? na jurorsk? nominacj? do nagrody g?ównej. To wszystko tylko i wy??cznie Wasza zas?uga - oddali?cie w II etapie a? 124 g?osy! - za co w g??bokim uk?onie Serdecznie Dzi?kuj?. Gratuluj? równie? ...
Nasza-klasa, Wasze zdj?cia
2008-01-25 05:20:00
Sukcesem portalu Nasza-klasa zaskoczeni s? chyba wszyscy. Pocz?wszy od samych u?ytkowników, poprzez analityków, a na twórcach sko?czywszy. Podobnie jak Wawel, Fiat 126p, czy Adam Ma?ysz, Nasza-klasa zago?ci?a ju? na dobre w ?wiadomo?ci Polaków i po?wi?cono jej jak dotychczas poka?n? liczb? rozprawek i artyku?ów. Pozosta? jednak w?tek o którym niewiele napisano i jak si? domy?lacie wi??e ...
3 powody do wydania z?otego dwadzie?cia dwa
2008-01-16 21:39:00
Jestem mi?o i bardzo zaskoczony ilo?ci? dotychczas oddanych g?osów na mojego blogaska w konkursie BlogRoku2007. G?osowanie trwa do po?udnia 29.01.08. Podaje 3 powody dla których warto pos?a? sms-a o tre?ci B00025 (pierwsze to litera, reszta to cyfry) na numer 71222. (1,22 z?) 1. Dochód uzyskany z g?osowania zostanie przeznaczony na cel charytatywny 2. Na wybranych g?osuj?cych czeka ...
Konkursy, rankingi i przetargi
2008-01-15 20:08:00
Drodzy Czytnicy i Czytniczki, powiem wprost - na og?oszony przeze mnie konkurs wypi?li?cie si? zgodnym chórem. ?eby nie by?o w?tpliwo?ci - wcale mnie to nie martwi. Wprost przeciwnie. Po cichu wnioskuj?, ?e zagl?daj?c na Fotografia 2.0 nie szukacie taniej rozrywki i konkursów audio-tele bo zwyczajnie nie s? one dla Was. Cieszy ...
Rok 2007 - podsumowanie ostatnich 525600 minut
2008-01-02 13:15:00
Jak wygl?da pierwszy dzie? stycznia? Przede wszystkim dochodzi si? do siebie… Jak ju? si? okrzepnie, to mo?na z podk?adem orkiestry symfonicznej Filharmonii Wiede?skiej podj?? prób? podsumowania tego, co wydarzy?o si? w zesz?ym roku. Mo?na te? spróbowa? wyci?gn?? wnioski i pogdyba? na temat kszta?towania si? trendów w nast?pnych 12 miesi?cach.
e-op?atek
2007-12-24 14:06:00
Najlepsze ?yczenia to takie które si? spe?niaj?. Dlatego przede wszystkim ?ycz? Wam moi Drodzy Czytelnicy, by to czego najbardziej pragniecie zi?ci?o si? w mgnieniu oka. Aby po okresie ?wi?tecznego odpr??enia i wyciszenia, Nowy Rok przyniós? Wam niebywale ?wie?e pomys?y, realizuj?ce si? plany, oraz jak najlepsze samopoczucie.
Mikrostokowe banki zdj?? - co, gdzie, kiedy, jak i za ile
2007-12-17 14:16:00
Fotografowanie jest niczym ?piewanie. Jedno i drugie mo?e dawa? przyjemno?? niezale?nie od miejsca i naszych zdolno?ci. Fotografowa? i ?piewa? mo?na zarówno dla siebie (do szuflady/ pod prysznicem), jak i okazjonalnie u cioci na imieninach. Z czasem, w miar? rozwoju zdolno?ci i zaanga?owania, ro?nie jednak pragnienie aby swój talent prezentowa? szerszej publiczno?ci i zacz?? na tym ...
Wszyscy razem nad obrazem, czyli wizualna burza mózgów na odleg?o??
2007-12-07 20:36:00
Ka?dy kto skorzysta? z pakietu biurowego Google Docs - lub mu podobnego - szybko si? przekona? ile mo?liwo?ci i komfortu daje wspó?dzielenie dokumentów online z innymi osobami. Zespo?owa praca nad tekstem, arkuszem kalkulacyjnym czy pokazem slajdów pozawala na du?o efektywniejsz? realizacj? projektu w którym uczestniczy wi?cej ni? jedna osoba. ?wiat nie ko?czy si? jednak na ...
Edycja zdj?? w sieci i konkuRs z nagRod?
2007-11-30 13:26:00
Aplikacj? flauntR, przetestowa?em i opisa?em nieca?y miesi?c temu. Z kilku powodów powracam do tego tematu ponownie. Przypomn? tylko, ?e to narz?dzie do prostej edycji zdj?? z poziomu przegl?darki internetowej, które nieprzerwanie jest w fazie alfa. W ostatnich dniach pojawi?o sie kilka nowo?ci zwi?zanych z tym produktem, a dodatkowo przyszed? mi do g?owy pomys? na szalony ...
More About: Agro
Photorganizr - szybka i mi?a prezentacja fotografii
2007-11-19 17:25:00
Na pocz?tku tego miesi?ca pojawi? si? ciekawy serwis z literk? "r" na ko?cu. Zauroczy? mnie swoj? prostot? i przejrzysto?ci? wykonania, a dodatkowo mo?liwo?ciami jakie oferuje. Rzadko si? zdarza by tak ograniczona ilo?? opcji dawa?a w efekcie tak funkcjonalne i ciekawe narz?dzie jakim jest Photorganizr. To nast?pny ju? serwis pozwalaj?cy na tworzenie galerii zdj?ciowych, z opcj? ...
More About: Organ
Fotografia w internecie - Polska kontra reszta ?wiata (grupowe galerie foto
2007-11-18 10:53:00
Jaki? czas temu podj??em udan? prób? stworzenia charakterystyki serwisów internetowych zwi?zanych z fotografi?. Pisze "udan?", poniewa? jak dot?d z ca?ej wielomilionowej rzeszy czytelników Foto grafii 2.0 nikt nie podwa?y? zaproponowanego podzia?u. Poni?ej skupi? si? na pierwszym typie  "fotoprojektów", czyli grupowych galeriach internetowych, zwanych tak?e wielotematycznymi, lub potocznie  fotogaleriami.
More About: Fotografia , Erie
Fotografowie, malarze i graficy
2007-11-08 19:19:00
Na tle innych sztuk wizualnych, fotografia od samego pocz?tku traktowana by?a jako ta gorsza forma twórczo?ci. Francuski impresjonista Edgar Degas, okre?la? j? jako bezu?yteczne narz?dzie, a Jan Sunderland w zbiorze esejów „Estetyka i sztuka fotografii” pisa? m.in, ?e "wrogiem sztuki fotograficznej jest jej ?atwo?? techniczna." W miar? rozwoju technologii okazuje si?, ?e zarzut "technicznej ?atwo?ci" ...
More About: Mala
Photagious - udane projekty cz.4
2007-11-01 13:20:00
Wiele projektów powstaje z tego samego powodu z którego zosta? stworzony Photagious - komu? by?o potrzebne konkretne narz?dzie, poniewa? nie uda?o si? jednak tak owego znale??, zrobi? je po prostu we w?asnym zakresie. Photagious przeznaczony jest g?ównie do tworzenia pokazów slajdów. Jednak ju? na wst?pie nale?y powiedzie?, ?e na funkcji slideshow si? nie ko?czy, bo ...
U.lubi.one zdj?cia i obrazki
2007-10-24 16:11:00
Ponad rok temu, powsta? Pixrat - jeden z pierwszych wizualnych serwisów bookmarkowych. Zosta? nawet mianowany "Del.icio.us for photos". Dzisiaj wype?niaj? go g?ównie fotki z rosyjskoj?zycznych stron "ze ?miesznymi zdj?ciami", a z chmury tagów najbardziej wy?aniaj? si? s?owa: sexy, bikini, hot i babe. W celu u?atwienia sobie ?ycia, korzystamy z przeró?nych systemów zachowywania linków, oraz ich ...
Flickr i jego nast?pne kroki
2007-10-20 20:41:00
Ponad 15 milionów zarejestrowanych u?ytkowników, którzy ka?dego dnia dodaj? oko?o 2,5 miliona zdj??. Prawie 40 milionów u?ytkowników miesi?cznie i baza licz?ca ponad miliard fotografii. Tak wygl?daj? statystyki Flick r - jednego z najdynamiczniej rozrastaj?cego si? serwisu w internecie. Jeszcze w tym roku Flickr wzbogaci si? o ca?y zestaw nowych mo?liwo?ci, które zapewne jeszcze bardziej umocni? jego ...
Fotobelka v.1.5
2007-10-10 13:55:00
NadszedĹ‚ czas na ponownÄ… aktualizacjÄ™ Fotobelki. Tym razem nie skoĹ„czyĹ‚o siÄ™ jedynie na dodaniu kilku nowych linków. Fotograficzny toolbar wzbogaciĹ‚ siÄ™ o moduĹ‚ z pojawiajÄ…cymi siÄ™ na bieĹĽÄ…co tematami na 24foto.net. Przy tej okazji warto teĹĽ wspomnieć, ĹĽe z usĹ‚ug Fotobelki skorzystano dotychczas 7201 razy i dodatkowo wykonano za jej pomocÄ… ponad 6300 wyszukaĹ„. Co zatem nowego pojawiĹ‚o siÄ™ w wersji 1.5? (more…)
FlauntR - jedno klikni?cie dwie aplikacje
2007-10-04 18:34:00
Do grona fotograficznych edytorów w wersji online do??czy? flauntR. Flaunt to z angielskiego popisywanie si?, ostentacja, a w potocznym j?zyku oznacza obnosi?. Z czym si? zatem "obnosi" flauntR? Na pocz?tek z podzieleniem swojego projektu na kilka niezale?nych aplikacji - photostylR, photoeditR i niebawem maj?cej si? ukaza? photoprintR. Ca?o?ci towarzyszy dumnie powtarzany slogan "one-click effect".  
Rsizr - skalowanie na ??danie
2007-09-30 17:38:00
Nieco ponad miesi?c temu, pojawi? si? film prezentuj?cy mo?liwo?ci jakie mo?e dawa? algorytm Seam Carving. Jego autorami s? Shai Avidan, oraz Ariel Shamir, którzy pozwolili swoj? wizj? rozwija? innym. Tym samym chwil? potem, ukaza?a si? bazuj?ca na tym?e algorytmie prosta demonstracja. Dobre pomys?y nie znosz? d?ugich oczekiwa? na realizacj?. Dowodem na to jest aplikacja o ...
More About: Dani
Fotografia w internecie - Polska kontra reszta ?wiata (prolog)
2007-09-30 00:07:00
Internetowych serwisów zwi?zanych ze zdj?ciami, na pewno nie zliczy si? na palcach jednej r?ki. To s? tysi?ce projektów stworzonych dla przeró?nych celów i posiadaj?cych w sumie miliony u?ytkowników. Na dodatek nieprzerwanie rodz? si? nowe - jedne jako lepsze lub gorsze kopie istniej?cych ju? pomys?ów, inne jako "kreatywne pere?ki". Tych ostatnich, z natury jest oczywi?cie najmniej.
More About: Fotografia , Rolo
oficjalna ods?ona Picnik
2007-09-26 16:02:00
O Picnik wspomina?em ju? kilkakrotnie. Jak dot?d nie zmieniam zdania, ?e to jedna z najlepszych aplikacji do obróbki zdj?? online. Twórcy Picnika nie zasypuj? kodów w popiele i z dniem dzisiejszym usun?li ze strony s?ówko "beta" - a oznacza to przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze wzbogacenie poprzez wprowadzenie wielu nowych funkcji. Po drugie, uruchomienie kont ...
Album2 - udane projekty cz.3
2007-09-25 18:02:00
Album2 to projekt o norweskich korzeniach, który wystartowa? ju? w zesz?ym roku i od tego czasu zd??y? si? ju? znacznie zmieni?. Z prostego serwisu umo?liwiaj?cego jedynie archiwizowania zdj??, przerodzi? si? w narz?dzie o do?? szerokich i specyficznych mo?liwo?ciach. Twórcy Album2 od pocz?tku staraj? si? zrobi? co? innego i tym samym niektóre rozwi?zania mog? zaskakiwa? swoj? ...
dodaj do Picasa
2007-09-23 16:30:00
Add to Pica sa to prosta strona, za pomoc? której mo?emy dodawa? umieszczone w internecie zdj?cia i inne pliki graficzne bezpo?rednio do Picasa Web Albums. Odbywa si? to poprzez podanie adresowej ?cie?ki obrazka, oraz ewentualnego opisu. Aby skorzysta? z tej us?ugi musimy by? oczywi?cie posiadaczem konta w Google. Korzystanie z Add to Picasa jest wyj?tkowo bezpieczne, ...
More About: Icas
photoshop - plany, porady i tutoriale
2007-09-09 16:32:00
Pod koniec lutego firma Adobe ujawni?a plany dotycz?ce wprowadzenia aplikacji online do obróbki obrazu. Jak zapewni? CEO firmy - Bruce Chizen - internetowy Photosho p mia? si? pojawi? w ci?gu 6 miesi?cy. Ten okres w?a?nie mija, a o nowej aplikacji brak niestety jakichkolwiek wiadomo?ci. Odnosz?c si? do dzisiejszych realiów, stworzenie takiego produktu wydaje si? ...
jedno zdj?cie, trzy wymiary i nieko?czona ilo?? pomys?ów
2007-09-06 14:04:00
Ambitny re?yser Victor Taransky, mimo wcze?niejszych nominacji do Oskara za filmy krótkometra?owe, nie potrafi si? odnale?? w ?wiecie showbiznesu. W trakcie prac nad filmem, odchodzi z planu pierwszoplanowa aktorka, producent oraz w ko?cu ?ona. Wówczas pojawia si? Hank - genialny programista, który stworzy? wirtualn? aktork?. Nowa gwiazda mie?ci si? na twardym dysku, ...
odbitka.pl - polskich premier ci?g dalszy
2007-09-03 19:31:00
Natura budzi si? do ?ycia na wiosn?. Polski e serwisy zwi?zane ze zdj?ciami, najwyra?niej wol? to robi? w okresie jesiennym. Dopiero co pod lup? poszed? Garnek oraz TopFoto, a ju? dzisiaj do mojej skrzynki trafi? kolejny mail. Do?? obszerna wiadomo?? dotyczy?a serwisu odbitka.pl, który wystartowa? zaledwie 2 dni temu.
More About: Remi , Premier
More articles from this author:
1, 2, 3, 4
128851 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018